پمپ های الکتروژن (ELECTROGEN)

KPM50
Electrogen KPM50
دمای کارکرد

حداقل آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداقل ارتفاع

متر

حداکثر ارتفاع

متر

توان

KW

مدل
60 5 32 5 37 0/37  KPM50
KPM100

Electrogen KPM100

دمای کارکرد

حداقل آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداکثر آبدهی

لیتر بر دقیقه

حداقل ارتفاع

متر

حداکثر ارتفاع

متر

توان

KW

مدل
60 10 50 10 60 0/75 KPM100

 

لیست الکترو پمپ های سانتریفیوژ خانگی استریم ساخت چین

قیمت-ریال

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m) قدرت نوع پمپ مدل
KW HP
1,420,000 1 1 2/2 43/4 0/33 0/5 پمپ خانگی 1 اینچ SPM16
1,720,000 1 1 2/4 35 0/15 0/2 بوستر پمپ خودمکش خانگی PW-139EA
990,000 1 1 2/1 35 0/22 0/3 پمپ ارتفاع بالا SDB 40
930,000 1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SDB60
910,000 1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SQB60
1,360,000 1 1 2/7 40 0/55 0/75 یک اینچ ارتفاع بالا SQB70
1,500,000 1 ½ 1 ½ 3 70 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا SQB80
1,500,000 1 1 3 72 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا IDB 70
1,260,000 1 1 4/8 35 0/75 1 جتی تکفاز دبی بالا SJSW10M
2,040,000 1 1 3/6 38 0/75 1 جتی تکفاز ارتفاع بالا SJSW10H
1,300,000 1 1 4/2 42 1/1 1/5 جتی تکفاز دبی بالا SJSW15M
1,300,000 1 1 3/8 45 1/1 1/5 جتی تکفاز ارتفاع بالا SJSW15H
3,440,000 1 ¼ 1 ½ 3/6 58 1/1 1/5 جتی تکفاز SJET150B
2,340,000 1 ¼ 1 ½ 4/2 64 1/5 2 جتی تکفاز SJET200B
1,140,000 1 1 2/7 45 0/55 0/75 جتی تکفاز SJET80L
1,230,000 1 1 3/6 45 0/75 1 جتی SJEP-100
2,400,000 1 1 3/1 50 0/75 1 جتی SJET100L
1,230,000 1 1 3/3 54 0/75 1 جتی با بدنه با کالیت SJETP100
1,220,000 1 1 3 50 0/75 1 پمپ جتی SJET100B
3,440,000 1 ¼ 1 ½ 3/6 58 1/1 1/5 جتی تکفاز SJET150B
2,340,000 1 ¼ 1 ½ 4/2 64 1/5 2 جتی تکفاز SJET200B
730,000 1 1 5/4 18 0/37 0/5 بشقابی SCM22
2,210,000 1 1 6/3 33 0/75 1 بشقابی SCM100
2,210,000 1 1 7/2 30 0/75 1 بشقابی SCP100
1,240,000 1 1 6 20 0/37 0/5 بشقابی SCPM 130
1,100,000 1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابی SCPM-158
1,100,000 1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابی SCPM-158
1,850,000 1 1 7/9 36 1/1 1/5 بشقابی SCPM 180
1,980,000 1 1 7/9 40 1/5 2 بشقابی SCPM 200
1,540,000 1 1 7/2 37/5 1/1 1/5 بشقابی سه فاز SCPT180
1,650,000 1 1 8/4 42 1/5 2 بشقابی سه فاز SCPT200
3,540,000 1 1 ¼ 6 52 1/1 1/5 دو پروانه SCM2-52
3,780,000 1 1 ¼ 7/2 55 1/5 2 دو پروانه SCM2-55
2,040,000 ¾ ¾ 2/1 85 0/75 1 پمپ فشار بالا PH90

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی مارک Stream ساخت چین

قیمت-ریال

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت مدل
KW HP
3,324,000 2 2 27/6 14 0/92 1/2 SHF5A
3,372,000 2 2 30 20 1/1 1/5 SHFm5BM
3,852,000 2 2 30 24 1/5 2 SHFm5AM
4,068,000 3 3 60 11 1/1 1/5 SHFm6C
4,452,000 3 3 66 15 1/5 2 SHFm6B
3,816,000 3 3 72 18 2/2 3 SHFm6A
4,500,000 4 4 84 14 1/5 2 SHFm6BR
5,448,000 4 4 84 18 2/2 3 SHFm6AR
2,832,000 2 2 18 12/5 0/75 1 SCS10
3,312,000 2 2 42 13 1/1 1/5 SCS15
4,188,000 2 2 48 15 1/5 2 SCS20
4,752,000 3 3 48 17 2/2 3 SCS30
1,584,000 1 1 5/4 28 0/33 0/5 S1DK-20 (0.5HP)
2,184,000 1 ½ 1 ½ 12 21 0/75 1 S1.5DK-20 (1HP)
2,640,000 2 2 27 20 1/1 1/5 S2DK-20B(1.5HP)
2,958,000 2 2 27 28 1/5 2 S2DK-20A(2HP)
3,340,800 2 2 39 34 2/2 3 S2DK-30
3,324,000 2 2 40 28 1/5 2 S2DK-30A(2HP)
4,176,000 2 2 42 34 2/2 3 S2DK-30B(3HP)
2,196,000 2 2 30 13/5 0/75 1 YS200B
3,396,000 2 2 36 14/5 1/1 1/5 YS200A
2,928,000 2 2 24 20 1/1 1/5 YS200BM

 

لیست قیمت الکترو پمپ سری EAZ مارک Stream ساخت چین

قیمت (ریال)

قطر خروجی

(mm)

قطر ورودی

(mm)

حداکثر ارتفاع

(m)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

قطر پروانه

(mm)

دور موتور

توان

(KW)

مدل
RPM
11,772,000 32 50 54 22 195 2900 5/5 EAZ32/20-05502
12,090,000 32 50 65 24 214 7/5 EAZ32/20-07502
15,408,000 32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
17,706,000 32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
18,831,600 32 50 101 36 264 18/5 EAZ32/26-18502
11,416,800 40 65 40 36 174 7/5 EAZ40/16-07502
11,752,800 40 65 42 29/1 175 5/5 EAZ40/20-05502
15,280,800 40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
18,852,000 40 65 95 41 254 18/5 EAZ40/26-18502
18,852,000 50 65 36 65 160 7/5 EAZ50/16-07502
15,348,000 50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
15,753,600 50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
21,807,600 50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
29,250,000 50 65 100 97 264 37 EAZ50/26-37002
16,080,000 65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
21,039,600 65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
6,028,800 32 50 10 13/5 174 1450 0/55 EAZ32/16-00554
7,416,000 32 50 16/5 13/5 214 1/1 EAZ32/20-01104
8,022,000 40 65 15/6 20/5 214 1/5 EAZ40/20-01504
8,192,400 40 65 24/5 19/8 264 3 EAZ40/26-03004
7,464,000 50 65 10/5 32/5 174 1/5 EAZ50/16-01504
8,928,000 50 65 16/5 36 214 2/2 EAZ50/20-02204
10,168,800 50 65 18 98 215 2/2 EAZ50/26-02204
14,252,400 50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
8,580,000 65 80 11 66 174 2/2 EAZ65/16-02204
9,888,000 65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
12,267,600 65 80 16/5 60 215 4 EAZ65/26-04004
15,528,000 65 80 22/5 72 264 7/5 EAZ65/26-07504
11,414,400 80 100 14 30/5 200 4 EAZ80/20-04004
15,444,000 80 100 20 130 235 5/5 EAZ80/26-05504
21,768,000 80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
12,348,000 100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
16,764,000 100 125 18 150 220 7/5 EAZ100/26-07504
23,532,000 100 125 33 160 299 15 EAZ100/32-15004

 

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

لیست قیمت الکتروپمپ طبقاتی استینلس استیل مارک Stream ساخت چین

قیمت

(ریال)

دهانه خروجی

(mm)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

نوع ولتاژ

توان

اسب

توان

(KW)

مدل
10,440,000 DN25 3/5 89 سه فاز 1/5 1/1 BL2-9
11,520,000 DN25 3/5 107 سه فاز 1/5 1/1 BL2-11
13,800,000 DN25 3/5 120 تکفاز 2 1/5 BL2-13
11,976,000 DN25 3/5 120 سه فاز 2 1/5 BL2-13
15,000,000 DN25 3/5 145 تک فاز 2 1/5 BL2-15
12,480,000 DN25 3/5 145 سه فاز 2 1/5 BL2-15
15,960,000 DN25 3/5 178 تک فاز 3 2/2 BL2-18
13,560,000 DN25 3/5 178 سه فاز 3 2/2 BL2-18
15,360,000 DN25 3/5 210 سه فاز 3 2/2 BL2-22
17,160,000 DN25 3/5 251 سه فاز 4 3 BL2-26
14,880,000 DN32 8 38 سه فاز 1 0/75 BL4-4
11,400,000 DN32 8 74 سه فاز 2 1/5 BL4-8
12,360,000 DN32 8 96 سه فاز 3 2/2 BL4-10
12,768,000 DN32 8 114 سه فاز 3 2/2 BL4-12
14,880,000 DN32 8 136 سه فاز 4 3 BL4-14
15,480,000 DN32 8 152 سه فاز 4 3 BL4-16
19,200,000 DN32 8 183 سه فاز 5/5 4 BL4-19
21,840,000 DN32 8 211 سه فاز 5/5 4 BL4-22
14,760,000 DN40 12 62 سه فاز 3 2/2 BL8-6
17,760,000 DN40 12 83 سه فاز 4 3 BL8-8
23,020,000 DN40 12 104 سه فاز 5/5 4 BL8-10
25,760,000 DN40 12 124 سه فاز 5/5 4 BL8-12
28,175,000 DN40 12 146 سه فاز 7/5 5/5 BL8-14
29,681,500 DN40 12 166 سه فاز 7/5 5/5 BL8-16
32,200,000 DN40 12 187 سه فاز 10 7/5 BL8-18
33,695,000 DN40 12 208 سه فاز 10 7/5 BL8-20

  

تاریخ درج محصول 93/08/20 *قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند*

 

 

 لیست پمپ سانتریفیوژ خانگی مارک لوارا

پمپ سانتریفیوژ خانگی مارک لوارا - PM16/A

 دهانه خروجی

 دهانه ورودی

حداکثر آبدهی 

 حداکثر ارتفاع

قدرت 

 نوع پمپ

 مدل 

 اینچ

اینچ 

(m3/h) 

 (m)

(hp) 

 (kw)

1

1

2.22

43.4

0.4

0.3

سانتريفوژ چدني خانگي

PM16/A

 

 •  کاربرد خانگی، تغذيه بويلر، آبياری چمن
 • حداکثر فشار 8 بار
 • دمای مایع 10-50   IP 55 کلاس F

     لیست الکتروپمپ های خانگی و سوپاپ سر خود مارکPentax ساخت ایتالیا

 

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

( m)

(hp)

1

1

2.4

35

0.5

پنتاکس کوچک تکفاز خانگی

PM45

1

1

3

61

1

پمپ 61 متری تکفاز خانگی

PM80

1

1

2.7

53

1

سوپاپ سرخود تکفاز

MD 100

  

لیست الکتروپمپ های سری FHE مارک LOWARA
 

Lowara - FHE

دهانه خروجی
دهانه ورودی
حداکثر آبدهی
حداکثر ارتفاع
قدرت
مدل
(mm)
(mm)
(m3 /h)
(m )
(hp)
(kw)
32
50
24
34.7
3
2.2
FHE 32-160/22 
32
50
24
44.2
4
3
FHE 32-200/30 
32
50
30
5404
5.5
4
FHE 32-200/40 
32
50
24
79
7.5
5.5
2FHE 32-250/55 
32
50
24
99
10
7.5
2FHE 32-250/75 
40
65
42
31.5
4
3
FHE 40-160/30 
40
65
48
38
5.5
4
FHE 40-160/40 
40
65
42
46.5
7.5
5.5
FHE 40-200/55 
40
65
48
57
10
7.5
FHE 40-200/75 
40
65
48
72
15
11
FHE 40-250/110 
40
65
48
85
20
15
FHE 40-250/150 
50
65
72
20
4
3
FHE 50-125/30 
50
65
84
24
5.5
4
FHE 50-125/40 
50
65
84
32
7.5
5.5
FHE 50-160/55 
50
65
84
40
10
7.5
FHE 50-160/75 
50
65
84
58
15
11
FHE 50-200/110 
50
65
84
68
20
15
FHE 50-250/150 
50
65
90
77
25
18.5
FHE50-250/185 
50
65
90
86
30
22
FHE50-250/220 
65
80
96
19
5.5
4
FHE 65-125/40 
65
80
108
23
7.5
5.5
FHE 65-125/55 
65
80
120
27
10
7.5
FHE 65-125/75 
65
80
120
36
15
11
FHE 65-160/110 
65
80
120
52
25
18.5
FHE 65-200/185 
65
80
138
59
30
22
FHE 65-200/220 
80
100
180
27
15
11
FHE 80-160/110 
80
100
180
33
20
15
FHE 80-160/150 
80
100
180
48
30
22
FHE 80-200/220 

 

 • جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
 • تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
 • کاربرد آبرسانی، صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، سيركوله كردن
 • حداکثر فشار 12 بار
 • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

 

 

لیست الکترو پمپ های سری FHE4 , FHS4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450rpm )
 

مدل قدرت حداکثر ارتفاع حداکثر آبدهی ورودی خروجی
(kw) (hp) (m) (m3/h) (mm) (mm)
FHE4 32-200/05  0.55 0.75 12.5 15 50 32
2FHE4 32-250/07  0.75 1 19.4 12 50 32
2FHE4 32-250/11  1.1 1.5 22.5 12 50 32
FHE4 40-200/07  0.75 1 11.6 18 65 40
FHE4 40-200/11  1.1 1.5 11.6 24 65 40
FHE4 40-250/15  1.5 2 17.5 24 65 40
FHE4 40-250/22  2.2 3 21 30 65 40
FHE4 50-160/11  1.1 1.5 9.7 36 65 50
FHE4 50-200/15  1.5 2 12.6 45 65 50
FHE4 50-250/22  3 4 15.8 45 65 50
FHE4 50-250/30  4 5.5 19.9 45 65 50
FHE4 65-160/15  1.5 2 8.8 72 80 65
FHE4 65-200/22  2.2 3 12.4 72 80 65
FHE4 65-200/30  3 4 14.4 84 80 65
FHE4 65-250/55  5.5 7.5 22.3 84 80 65
FHS4 65-315/75  7.5 10 26.5 84 80 65
FHE4 80-200/40  4 5.5 13.8 108 100 80
FHE4 80-250/55  5.5 7.5 19.8 108 100 80
FHE4 80-250/75  7.5 10 23.6 132 100 80
FHS4 80-315/110  11 15 31.5 150 100 80
FHS4 80-315/150  15 20 38.3 174 100 80
FHS4 100-250/75  7.5 10 21 174 25 100
FHS4 100-250/110  11 15 27 204 125 100
FHS4 100-315/185  18.5 25 34.8 234 125 100
FHS4 100-315/220  22 30 38.8 264 125 100
FHS4 125-250/110  11 15 19.4 312 150 125
FHS4 125-250/150  15 20 23.4 312 150 125
FHS4 125-315/220  18.5 30 30.6 360 150 125
FHS4 125-315/300  30 40 36.3 408 150 125
FHS4  150-250/300  30 40 25.5 534 200 150
FHS4 150-315/300  30 40 30.4 600 200 150

 

 • جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
 • تمامی الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.
 • کاربرد آبرسانی، صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، سيركوله كردن
 • حداکثر فشار 12 بار
 • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

لیست الکتروپمپ های دولول و کله گلابی با مارکPentax ساخت ایتالیا(با مکش 12 متر )

Pentax - cab&ap

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

( m)

(hp)

1

1 ¼

2.1

40

1

دولول تکفاز

AP100/00

1

1 ¼

3.6

50

2.2

دولول تکفاز

AP200/00

1

1 ½

5.4

60

1.5

کله گلابی تکفاز

CAB150/00

1

1 ½

7.2

61

2.2

کله گلابی تکفاز

CAB200/00

1

1 ½

8.4

64

3

کله گلابی تکفاز

CAB300/01

1

1 ½

7.2

61

2.2

کله گلابی سه فاز

CABT200/00

 

 

لیست الکتروپمپ های سه فاز مارک Pentax  ساخت ایتالیا

 الکترو پمپ های سه فاز مارک پنتاکس

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

مدل

(mm)

(mm)

(m³/h)

(m)

(hp)

(kw)

32

50

27

36.8

4

3

CM32-160A

32

50

36

61

10

7.5

CM32-200A

32

50

36

53

7.5

5.5

CM32-200B

32

50

27

41

5.5

4

CM32-200C

32

50

30

93

20

15

CM32-250A

32

50

30

82

15

11

CM32-250B

32

50

30

70

12.5

9.2

CM32-250C

40

65

33

20.7

3

2.2

CM40-125B

40

65

30

17.4

2

1.5

CM40-125C

40

65

39

35.4

5.5

4

CM40-160A

40

65

36

30

4

3

CM40-160B

40

65

42

56.4

10

7.5

CM40-200A

40

65

39

47

7.5

5.5

CM40-200B

40

65

42

75.5

15

11

CM40-250B

50

65

72

24.5

5.5

4

CM50-125A

50

65

78

36.3

10

7.5

CM50-160A

50

65

78

30.2

7.5

5.5

CM50-160B

50

65

78

58

20

15

CM50-200A

50

65

72

52

15

11

CM50-200B

50

65

72

47

12.5

9.2

CM50-200C

65

80

132

24.2

10

7.5

CM65-125A

65

80

120

19.8

7.5

5.5

CM65-125B

65

80

144

39

20

15

CM65-160A

65

80

144

34

15

11

CM65-160B

65

80

144

29.8

12.5

9.2

CM65-160C

65

80

144

54

30

22

CM65-200A

65

80

132

47.5

25

18.5

CM65-200B

65

80

132

43

20

15

CM65-200C

80

100

225

37

30

22

CM80-160A

80

100

210

33.5

25

18.5

CM80-160B

80

100

195

29

20

15

CM80-160C

80

100

180

24

15

11

CM80-160D

80

100

240

58

50

37

CM80-200A

80

100

225

49

40

30

CM80-200B

 

 

  * کلاس عایقبندی الکتروموتور پمپ های فوق ، F ،درجه حفاظت ,  IP44

   شفاف از جنس استینلس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد  .                                                   

 

 

 لیست الکتروپمپ های مارک Pentax ساخت ایتالیا

الکتروپمپ های پنتاکس

 

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر آبدهی

حداکثر ارتفاع

قدرت

 نوع پمپ

مدل

(اینچ)

(اینچ)

(m³/h)

(m)

(hp)

2"

2"

30

24.5

1.5

یک و نیم اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH150

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH200

2"

2"

30

33.5

3

سه اسب ارتفاع بالا تكفاز

CH300

2"

2"

30

28

2

دو اینچ دو اسب ارتفاع یالا سه فاز

CHT200

2"

2"

30

33.5

3

دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT300

2"

3"

42

31.8

4

چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT400

2"

3"

42

37

5.5

پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز

CHT550

3"

3"

62

11.6

1.5

سه اینچ یک و نیم اسب

CL150/3

3"

3"

62

13.6

2

سه اینچ دو اسب تکفاز

CL200/3

2"

2"

18

12.6

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CS100/2

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CS150/2

2"

2"

18

17.5

1

دو اینچ یک اسب تکفاز

CSB100/2

2"

2"

24

21.5

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز

CSB150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب تکفاز

CS200/2

3"

3"

54

14.2

2

سه اینچ دو اسب تکفاز

CS200/3

3"

3"

60

17.5

3

سه اینچ سه اسب تکفاز

CS300/3

3"

3"

72

21.5

4

سه اینچ چهار اسب تکفاز

CS400/3

4"

4"

96

13.5

4.5

چهار اینچ چهارو نیم اسب تکفاز

CS450/4

2"

2"

48

12.3

1.5

دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز

CST150/2

2"

2"

54

13.8

2

دو اینچ دو اسب سه فاز

CST200/2

3"

3"

60

17.5

3

سه اسب،سه اینچ سه فاز

CST300/3

3"

3"

72

21.5

4

چهار اسب سه اینچ سه فاز

CST400/3

4"

4"

96

13.5

4

چهار اسب چهار اینچ سه فاز

CST450/4

4"

4"

96

17

5.5

پنج و نیم اسب چهار اینچ سه فاز

CST550/4

 

 

 

الکترو پمپ های مونو بلاگ  سه فاز  چین

الکترو پمپ های مونو بلاگ سه فاز چین

 دهانه خروجی
(اینچ)

دهانه ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع
(m)

قدرت

مدل

KW

HP

1 1/4

2

24

28.5

2.2

3

CM32-160B

1 1/4

2

27

40

4

5.5

CM32-200C

1 1/4

2

36

52

5.5

7.5

CM32-200B

1 1/4

2

36

60.5

7.5

10

CM32-200A

1 1/4

2 1/2

39

35.6

4

5.5

CM40-160A

2

2 1/2

78

30.5

5.5

7.5

CM50-160B

2

2 1/2

78

37

7.5

10

CM50-160A

2

2 1/2

72

45.7

9.2

12.5

CM50-200C

2

2 1/2

72

51

11

15

CM50-200B


الکترو پمپ های سانتریفیوژ پروانه برنجی چین 

الکترو پمپ های سانتریفیوژ پروانه برنجی چین

دهانه خروجی

(اینچ)

دهانه ورودی
(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

مدل

KW

HP

2

2

27.6

14

0.92

1.2

SHF5A

2

2

30

20

1.1

1.5

SHFm5BM

2

2

30

24

1.5

2

SHFm5AM

3

3

60

11

1.1

1.5

SHFm6C

3

3

66

15

1.5

2

SHFm6B

3

3

72

18

2.2

3

SHFm6A

4

4

84

14

1.5

2

SHFm6BR

4

4

84

18

2.2

3

SHFm6AR

2

2

300

12.5

0.75

1

SCS10

2

2

700

13

1.1

1.5

SCS15

2

2

800

15

1.5

2

SCS20

3

3

800

17

2.2

3

SCS30

1

1

90

28

0.33

0.5

S1DK-20 (0.5HP)

1 ½

1 ½

200

21

0.75

1

S1.5DK-20 (1HP)

2

2

450

20

1.1

1.5

S2DK-20B(1.5HP)

2

2

450

28

1.5

2

S2DK-20A(2HP)

2

2

650

34

2.2

3

S2DK-30

2

2

680

28

1.5

2

S2DK-30A(2HP)

3

3

700

34

2.2

3

S2DK-30B(3HP)

2

2

500

13.5

0.75

1

YS200B

2

2

600

14.5

1.1

1.5

YS200A

2

2

400

20

1.1

1.5

YS200BM

 

پمپ های فواره ای چین

دهانه خروجی
(اینچ)

حداکثر آبدهی
(l/min)

حداکثر ارتفاع (m)

توان
(w)

نوع پمپ

مدل

1/2

20

1.6

28

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP15-028

1/2

35

2.5

50

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP36-050

1

60

4.2

120

پمپ فواره پلاستیکی تکفاز

HYP80-120

1/2

30

2.3

50

پمپ فواره استیل تکفاز

HYP36-050B

1/2

60

4

120

پمپ فواره استیل تکفاز

HYP80-120B

1/2

21

1.7

35

پمپ فواره استیل 12 ولتی

FB12V-35

 

 

لیست قیمت پمپ های آب (متحد)

 پمپ آب متحد

ملاحظات

آبدهی

(متر مکعب در ساعت)

ارتفاع

(متر)

قدرت مصرفی
(اسب بخار)

نوع محصول

ردیف

سیل و آزبست

-

160

4

   الکترو پمپ 1 اینچ فشار قوی  

1

سیل و آزبست

12   30

4

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

2

سیل و آزبست

 20  40

5.5

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

3

سیل و آزبست

 15  50

7.5

   الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی 

4

سیل و آزبست

 24  35

7.5

   الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 

5

سیل و آزبست

 42  50

10

   الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی 

6

سیل و آزبست

 60  35

10

   الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 

7

سیل و آزبست

 46  50

15

   الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی 

8

 

پمپ های گریز از مرکز آبروان

مشخصات کلی پمپهای گریز از مرکز
قطر خروجی: 32 تا 300 میلیمتر
ظرفیت آبدهی: 5 تا 1800 متر مکعب در ساعت
ارتفاع: 5 تا 90 متر
درجه حرارت سیال با آب بندی: با نوار گرافيت از 50- تا110 درجه سانتيگراد و با آببند مكانيكي از 50- تا 140 درجه سانتيگراد
فشار تست: 16 بار
 
3.65789473684 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.66 (19 رای)
پمپ های سانتریفیوژ
3.6 out of 5 based on 19 votes

محصولات

close

تماس با ما (تبریز)

تبریز: میدان راه آهن، جاده
سنتو، نرسیده به پمپ بنزین

تلفن: 34427242 (041)
34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر،
جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی
قراملک، جنب دانشکده صنایع و
معادن، گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
آقای حاج شبانی:
09149166602
خانم غلامی:
09146635750

close

تماس با ما (تهران)

تهران شعبه مرکزی:

(نمایشگاه و انبار): خیابان فتح،
مابین فتح و شیرپاستوریزه

تلفن: 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه
بوشهری، شرکت دشت سبزان

تلفن: 33921081 (021)

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
خانم غلامی:
09146635750

تماس با مدیریت :
09121127699