• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

فروش ویژه

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه شناور 

قطر

نامی

سوپاپ

طول

کلی

ارتفاع

فلکه

بسته

وزن

تقریبی

قطر

لوله

پیشنهادی

قطر

چاه

جریان

توان

نامی

تعداد

طبقات

پمپ+موتور

m m kg in. in. A HP KW
رزوه ای 2 اینچ 1605 99 110 2 1/2 10 13 7/5 5/5 5 8 A 53/2 + 193/ 5
رزوه ای 3 اینچ 1895 139 157 3 10 28 18 13 7 BA 133/2 + 233/7
رزوه ای 3 اینچ 2015 158 172 3 10 32 20 15 8 BA 152 + 233/8
رزوه ای 3 اینچ 2210 169 190 3 10 32 20 15 9 BA 15342 + 233/9
رزوه ای 3 اینچ 2210 177 197 3 10 40 25 18.5 10 BAIS3/2 + 233/11
رزوه ای 4 اینچ 2340 165 293 4 12 65 41 30 8 9 A303/2 + 293/9
رزوه ای 6 اینچ 2620 124 372 6 10 96 62 45/5 4 9A 453/2 + 374/4
رزوه ای 6 اینچ 3420 256 538 8 12 187 125 92 8 9A 923/2 + 374/8

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا مارک چینی

aaaaaaaa
قیمت
ريال
دهانه خروجی اینچ حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(hp)
نوع مدل
7,800,000 2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
6,400,000 2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
6,300,000 2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2
 •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22 
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
4,300,000 1 ¼ 4-May 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
4,600,000 1 ¼ 4-May 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
4,900,000 1 ¼ 4-May 55 25-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM5
5,200,000 1 ¼ 4-May 66 5-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM6
5,500,000 1 ¼ 4-May 77 Jan-75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
5,800,000 1 ¼ 4-May 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
3,200,000 1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
3,200,000 1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
4,300,000 1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
4,300,000 1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200
 • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
 • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چین 

قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت(hp) نوع موتور معادل
Lowara
مدل
5,100,000 1 ¼ 8-Apr 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
5,300,000 1 ¼ 8-Apr 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
5,900,000 1 ¼ 8-Apr 94 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
6,300,000 1 ¼ 8-Apr 101 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
7,500,000 1 ¼ 8-Apr 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
7,600,000 1 ¼ 8-Apr 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
9,100,000 1 ¼ 8-Apr 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
9,900,000 1 ¼ 8-Apr 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
6,400,000 1 ½ 6 72 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
6,400,000 1 ½ 6 79 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
7,500,000 1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
7,900,000 1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
7,900,000 1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
9,700,000 1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
9,700,000 1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
9,800,000 1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
11,000,000 1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
5,400,000 2 8-Oct 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
5,300,000 2 8-Oct 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
6,200,000 2 8-Oct 46 5-Jan تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
7,000,000 2 8-Oct 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
10,000,000 2 8-Oct 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
9,000,000 2 8-Oct 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
8,800,000 2 8-Oct 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
9,100,000 2 8-Oct 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
9,500,000 2 8-Oct 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
9,800,000 2 8-Oct 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
9,900,000 2 8-Oct 114 5-May سه فاز 8GS40T 4SD10/21
11,000,000 2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/23
11,700,000 2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/24

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
10,800,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
11,300,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
11,900,000 3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
12,600,000 3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
13,400,000 3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
14,500,000 3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
14,700,000 3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
16,800,000 3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
17,700,000 3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
18,300,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
19,800,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
24,500,000 3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
24,600,000 3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
24,700,000 3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
14,600,000 3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
16,100,000 3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
18,000,000 3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
19,300,000 3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
20,900,000 3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
21,800,000 3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
22,500,000 3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
23,900,000 3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
14,300,000 4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
17,000,000 4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
20,300,000 4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
22,400,000 4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
27,300,000 4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
 • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.
  قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا مارک چین

1212
قیمت
ريال
دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(HP)
مدل
9,400,000 2 10 70 5 QX10-70-4
9,900,000 2 15 60 5-Jul QX15-60Z-5.5
10,400,000 2 5-Dec 80 5-Jul QX12.5-80-5.5
12,600,000 2 20 80 10 QX20-80-7.5
14,200,000 2 5-Dec 100 10 QX12.5-100-7.5
15,200,000 2 40 40 10 QX40-40-7.5
17,800,000 2 20 100 5-Dec QX20-100-9.2
17,800,000 2 5-Dec 120 5-Dec QX12.5-120-9.2
19,000,000 5-Feb 20 99 15 QXN20-99/3-11
24,400,000 2 40 60 18 QXN40-60/2-13
26,500,000 2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
27,000,000 3 30 150 34 QXN30-150/3-25
30,500,000 4 60 90 34 QXN60-90/3-25
26,400,000 3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
10,300,000 2 20 62 5-May QX12.5-55-4T
 • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.
تاریخ درج قیمت 94/06/22     قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

لیست قیمت الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

قیمت
ريال
نوع ولتاژ برق توان
(KW)               (HP)
2,040,000 تکفاز 0.75 1
2,340,000 1.1 1.5
2,700,000 1.5 2
3,700,000 2.2 3
2,125,000 سه فاز 1.1 1.5
2,500,000 1.5 2
3,080,000 2.2 3
3,750,000 3 4
4,650,000 4 5.5
5,500,000 5.5 7.5
7,250,000 7.5 10

 لیست قیمت الکتروپمپهاي شناور 6 اینچ استیل مارك چینی

قیمت دهانه خروجی آبدهی ارتفاع قدرت نوع الکتروپمپ مدل
ريال (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
10,800,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
11,300,000 3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
11,900,000 3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
12,600,000 3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
13,400,000 3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
14,500,000 3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
14,700,000 3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
16,800,000 3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
17,700,000 3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
18,300,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
19,800,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
24,500,000 3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
24,600,000 3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
24,700,000 3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
14,600,000 3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
16,100,000 3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
18,000,000 3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
19,300,000 3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
20,900,000 3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
21,800,000 3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
22,500,000 3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
23,900,000 3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
14,300,000 4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
17,000,000 4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
20,300,000 4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
22,400,000 4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
27,300,000 4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
 پمپ هاي سري 18 SR داراي کابل نمیباشند .

 لیست قیمت الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

قیمت ريال دهانه حداکثر حداکثر قدرت نوع الکتروپمپ مدل
خروجی آبدهی ارتفاع (اسب)
(اینچ) (m³/h) (m)  
4,000,000 1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
4,100,000 1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
3,100,000 1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
3,100,000 4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
4,600,000 1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
4,600,000 1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
2,500,000 1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
3,800,000 1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
3,900,000 1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6,000,000 6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3,700,000 3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
10,900,000 2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2

لیست قیمت کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

قیمت به ریال دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
536,000 25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
536,000 25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2512N

ساخت ایتالیا LOWARA مارك GS لیست قیمت الکتروپمپهاي استنلس استیل شناور جهت چاه هاي 4 اینچ

قیمت
(ریال)
دهانه
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
خازن مناسب قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
نوع ولتاژ برق مدل
15,700,000 1 ¼ 3 67 20 0.75 0.55 تک فاز 2GS05M
16,700,000 1 ¼ 3 93 30 1 0.75 تک فاز 2GS07M
18,800,000 1 ¼ 3 133 40 1.5 1.1 تک فاز 2GS11M
23,000,000 1 ¼ 3 187 50 2 1.5 تک فاز 2GS15M
30,300,000 1 ¼ 3 267 70 3 2.2 تک فاز 2GS22M
14,500,000 1 ¼ 5.4 27 - 0.5 0.37 سه فاز 4GS03T
15,500,000 1 ¼ 5.4 47 20 0.75 0.55 تک فاز 4GS05M
16,000,000 1 ¼ 5.4 60 30 1 0.75 تک فاز 4GS07M
17,900,000 1 ¼ 5.4 94 40 1.5 1.1 تک فاز 4GS11M
21,100,000 1 ¼ 5.4 127 50 2 1.5 تک فاز 4GS15M
19,800,000 1 ¼ 5.4 127 - 2 1.5 سه فاز 4GS15T
26,600,000 1 ¼ 5.4 181 70 3 2.2 تک فاز 4GS22M
24,400,000 1 ¼ 5.4 181 - 3 2.2 سه فاز 4GS22T
31,500,000 1 ¼ 5.4 228 - 4 3 سه فاز 4GS30T
18,500,000 1 ¼ 8 61 40 1.5 1.1 تک فاز 6GS11M
22,300,000 1 ¼ 8 85 50 2 1.5 تک فاز 6GS15M
26,800,000 1 ¼ 8 128 70 3 2.2 تک فاز 6GS22M
17,200,000 2 11 39 40 1.5 1.1 تک فاز 8GS11M
16,500,000 2 11 39 - 1.5 1.1 سه فاز 8GS11T
19,700,000 2 11 52 50 2 1.5 تک فاز 8GS15M
18,400,000 2 11 52 - 2 1.5 سه فاز 8GS15T
24,500,000 2 11 84 70 3 2.2 تک فاز 8GS22M
22,200,000 2 11 84 - 3 2.2 سه فاز 8GS22T
26,500,000 2 11 110 - 4 3 سه فاز 8GS30T
34,700,000 2 11 149 - 5.5 4 سه فاز 8GS40T
42,900,000 2 11 207 - 7.5 5.5 سه فاز 8GS55T
52,800,000 2 11 279 - 10 7.5 سه فاز 8GS75T
19,700,000 2 15 43 50 2 1.5 تک فاز 12GS15M
18,400,000 2 15 43 50 2 1.5 سه فاز 12GS15T
24,500,000 2 15 61 70 3 2.2 تک فاز 12GS22M
26,500,000 2 15 86 - 4 3 سه فاز 12GS30T
34,800,000 2 15 116 - 5.5 4 سه فاز 12GS40T
43,400,000 2 15 159 - 7.5 5.5 سه فاز 12GS55T
59,900,000 2 15 221.8 - 10 7.5 سه فاز 12GS75T
25,500,000 2 22 47 70 3 2.2 تک فاز 16GS22M
28,000,000 2 22 65 - 4 3 سه فاز 16GS30T
37,300,000 2 22 89 - 5.5 4 سه فاز 16GS40T
46,900,000 2 22 118 - 7.5 5.5 سه فاز 16GS55T
57,000,000 2 22 165 - 10 7.5 سه فاز 16GS75T

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

لیست الکتروپمپ های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 الکترو موتورهای استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA
قیمت به ریال حداکثرآبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
مدل
14,400,000 4.5 47.7 0.75 SC205 C L40
14,700,000 SC205 L40 QSM
15,600,000 SC205 CG L40
15,200,000 4.5 61.2 1 SC207 C L40
16,200,000 SC207 L40 QSM
16,200,000 SC207 CG L40
16,100,000 4.5 72.4 1.2 SC209 C L40
17,100,000 SC209 L40 QSM
16,900,000 SC209 CG L40
16,900,000 4.5 84.5 1.5 SC211 C L40
17,800,000 SC211 L40 QSM
17,800,000 SC211 CG L40
14,600,000 7.5 49 1 SC407 C L40
15,500,000 SC407 L40 QSM
15,500,000 SC407 CG L40
15,600,000 7.5 62.5 1.2 SC409 C L40
16,500,000 SC409 L40 QSM
16,400,000 SC409 CG L40
16,500,000 7.5 75.5 1.5 SC411 C L40
17,400,000 SC411 L40 QSM
17,400,000 SC411 CG L40

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

 • تمامی الکترو پمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها  1.25 اینچ می باشد.
 • کاربرد آبرسانی از طريق مخازن و چاه های 6 اينچی
 • انتقال اجسام جامد 2.5 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  کلاس F

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل سری PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

قیمت (ریال) حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) مدل
13,100,000 4.6 45 0.75 5PES3/4
14,500,000 5PES3/4G
13,600,000 4.6 56 1 5PES3/5
15,000,000 5PES3/5G
15,500,000 4.6 78 1.2 5PES3/7
16,800,000 5PES3/7G
16,800,000 4.6 90 1.5 5PES3/8
18,200,000 5PES3/8G
13,500,000 7.6 45 1 5PES5/4
14,900,000 5PES5/4G
14,200,000 7.6 56 1.2 5PES5/5
15,600,000 5PES5/5G
15,500,000 7.6 68 1.5 5PES5/6
16,800,000 5PES5/6G

 

قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد 
تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف G ختم می شود فلوتردار هستند.

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور مي‌تواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانه‌ها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های   جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.موارد کاربرد پمپ شناورانتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
سيستمهای آبياری باراني
ايستگاههای تقويت فشار
تأمين آب اضطراری
زهكشی آبهای تحت الارضی
تأسيسات تصفيه آب
مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشدمشخصات کلی پمپ شناورقطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
ارتفاع: تا 300 متر
دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتيگراد

منحنی همپوشانی پمپ شناور و دریافت فایلهای راهنما

نمایش منحنی همپوشانی پمپ شناور دریافت فایل کاتالوگ پمپ های شناور دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری الکترو پمپ شناور

الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
30830000 22540000 8290000 152/4+6C15 3/2
33300000 24040000 9260000 152/6+6C22 3/2
36440000 25540000 10900000 152/9+6C30 3/2
40380000 28300000 12080000 152/11+6E3 3/2
46670000 32570000 14100000 152/14+6E5 3/2
48820000 32570000 16250000 152/17+6E5 3/2
54590000 35880000 18710000 152/20+6E7 3/2
59440000 35880000 23560000 152/23+6E7 3/3
69260000 43240000 26020000 152/30+7A9 3/4
86070000 48050000 38020000 152/38+7A113/5
33890000 24040000 9850000 193/2+6C22 3/2
39530000 28300000 11230000 193/3+6E3 3/2
45190000 32570000 12620000 193/4+6E5 3/2
46960000 32570000 14390000 193/5+6E5 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
51910000 35880000 16030000 193/6+6E7 3/2
61100000 43240000 17860000 193/7+7A9 3/2
63000000 43240000 19760000 193/8+7A9 3/2
69750000 48050000 21700000 193/9+7A11 3/2
71790000 48050000 23740000 193/10+7A11 3/2
76460000 50620000 25840000 193/11+7A13 3/2
78620000 50620000 28000000 193/12+7A13 3/2
86450000 56250000 30200000 193/13+7A15 3/2
88650000 56250000 32400000 193/14+7A15 3/2
98300000 63630000 34670000 193/15+7A18 3/2
101760000 63630000 38130000 193/16+7A18 3/2
115220000 69370000 45850000 193/17+7A22 3/2
120160000 69370000 50790000 193/18+7A22 3/3
125960000 69370000 56590000 193/20+7A22 3/4
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
137290000 76310000 60980000 193/21+8A24 3/5
38260000 28300000 9960000 233/2+6E3 3/2
44100000 32570000 11530000 233/3+6E5 3/2
49120000 35880000 13240000 233/4+6E7 3/2
58270000 43240000 15030000 233/5+7A9 3/2
65290000 48050000 17240000 233/6+7A11 3/2
70160000 50620000 19540000 233/7+7A13 3/2
78180000 56250000 21930000 233/8+7A15 3/2
87740000 63630000 24110000 233/9+7A18 3/2
90630000 63630000 27000000 233/10+7A18 3/2
93330000 63630000 29700000 233/11+7A18 3/3
101790000 69370000 32420000 233/12+7A22 3/2
111480000 76310000 35170000 233/13+8A24 3/3
113350000 76310000 37040000 233/14+8A24 3/4
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
117830000 80900000 36930000 233/13+9A24 3/2
119790000 80900000 38890000 233/14+9A24 3/2
115160000 76310000 38850000 233/15+8A24 3/2
128610000 89760000 38850000 233/15+9A30 3/2
132250000 89760000 42490000 233/16+9A30 3/2
135080000 89760000 45320000 233/17+9A30 3/2
154940000 104640000 50300000 233/18+9A37 3/2
155310000 104640000 50670000 233/19+9A37 3/3
157440000 104640000 52800000 233/20+9A37 3/2
160640000 104640000 56000000 233/21+9A37 3/3
39420000 28300000 11120000 271/2+6E3 3/2
41380000 28300000 13080000 271/3+6E3 3/2
48110000 32570000 15540000 271/4+6E5 3/2
49620000 32570000 17050000 271/5+6E5 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
55240000 35880000 19360000 271/6+6E7 3/2
57550000 35880000 21670000 271/7+6E7 3/2
67400000 43240000 24160000 271/8+7A9 3/2
69950000 43240000 26710000 271/9+7A9 3/2
77430000 48050000 29380000 271/10+7A11 3/2
80220000 48050000 32170000 271/11+7A11 3/2
46060000 35880000 10180000 293/2+6E7 3/2
60170000 48050000 12120000 293/3+7A11 3/2
70090000 56250000 13840000 293/4+7A15 3/2
79590000 63630000 15960000 293/5+7A18 3/2
87540000 69370000 18170000 293/6+7A22 3/2
96780000 76310000 20470000 293/7+8A24 3/2
112600000 89760000 22840000 293/8+9A30 3/2
112600000 89760000 22840000 293/8+8A30 3/3
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
115410000 89760000 25650000 293/9+9A30 3/2
133310000 104640000 28670000 293/10+9A37 3/2
135170000 104640000 30530000 293/11+9A37 3/2
150610000 116240000 34370000 293/12+9A45 3/2
167130000 128900000 38230000 293/13+9A55 3/2
170960000 128900000 42060000 293/14+9A55 3/2
174890000 128900000 45990000 293/15+9A55 3/2
202210000 151160000 51050000 293/16+9A62 3/2
209200000 151160000 58040000 293/17+9A62 3/2
235340000 169910000 65430000 293/18+9A73 3/3
89840000 69370000 20470000 293/7a+7A22 3/2
237280000 169910000 67370000 293/19+9A73 3/3
47610000 35880000 11730000 345/1+6E7 3/2
70800000 56250000 14550000 345/2+7A15 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
86900000 69370000 17530000 345/3+7A22 3/2
110540000 89760000 20780000 345/4+9A30 3/2
128790000 104640000 24150000 345/5+9A37 3/2
143900000 116240000 27660000 345/6+9A45 3/2
160200000 128900000 31300000 345/7+9A55 3/2
186270000 151160000 35110000 345/8+9A62 3/2
207200000 169910000 37290000 345/9+9A73 3/2
217710000 169910000 47800000 345/10+9A73 3/2
242250000 189660000 52590000 345/11+10A92 3/1
247110000 189660000 57450000 345/12+10A92 3/2
265610000 203070000 62540000 345/13+10A110 3/2
275840000 203070000 72770000 345/14+10A110 3/2
350150000 267140000 83010000 345/15+12A130 3/2
356350000 267140000 89210000 345/16+12A130 3/3
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
403570000 301560000 102010000 345/18+12A150 3/4
414910000 301560000 113350000 345/20+12A150 3/5
110540000 89760000 20780000 345/4- 8A303/2
64520000 48050000 16470000 374/1+7A11 3/2
94180000 76310000 17870000 374/2+8A24 3/2
126620000 104640000 21980000 374/3+9A37 3/2
204150000 169910000 34240000 374/6+9A73 3/2
228450000 189660000 38790000 374/7+10A92 3/2
233180000 189660000 43520000 374/8+10A92 3/2
251580000 203070000 48510000 374/9+10A110 3/2
257290000 203070000 54220000 374/10+10A110 3/2
326590000 267140000 59450000 374/11+10A130 3/3
366170000 301560000 64610000 374/12+10A150 3/4
375860000 301560000 74300000 374/13+10A150 3/5
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
450440000 365000000 85440000 374/14+10A185 3/6
463260000 365000000 98260000 374/15+12A185 3/7
141890000 116240000 25650000 374/4a +9A45 3/2
158760000 128900000 29860000 374/5a+9A55 3/2
185400000 151160000 34240000 374/6a+9A62 3/2
208700000 169910000 38790000 374/7a+9A73 3/2
204150000 169910000 34240000 374/6+9A73 3/2
228450000 189660000 38790000 374/7+10A92 3/2
233180000 189660000 43520000 374/8+10A92 3/2
251580000 203070000 48510000 374/9+10A110 3/2
257290000 203070000 54220000 374/10+10A110 3/2
326590000 267140000 59450000 374/11+10A130 3/3
141890000 116240000 25650000 374/4a +9A45 3/2
158760000 128900000 29860000 374/5a+9A55 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
185400000 151160000 34240000 374/6a+9A62 3/2
208700000 169910000 38790000 374/7a+9A73 3/2
73310000 56250000 17060000 384/2+7A15 3/2
96560000 76310000 20250000 384/3+8A24 3/2
113650000 89760000 23890000 384/4+9A30 3/2
132320000 104640000 27680000 384/5+9A37 3/2
147880000 116240000 31640000 384/6+9A45 3/2
164640000 128900000 35740000 384/7+9A55 3/2
191170000 151160000 40010000 384/8+9A62 3/2
214340000 169910000 44430000 384/9+9A73 3/2
219400000 169910000 49490000 384/10+9A73 3/2
244220000 189660000 54560000 384/11+10A92 3/2
249410000 189660000 59750000 384/12+10A92 3/2
268790000 203070000 65720000 384/13+10A110 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
275370000 203070000 72300000 384/14+10A110 3/2
103160000 80900000 22260000 384/3+9A24 3/2
83880000 63630000 20250000 384/3A+7A18 3/3
113650000 89760000 23890000 384/4A+9A30 3/4
113650000 89760000 23890000 384/4A+8A30 3/5
132320000 104640000 27680000 384/5+9A37 3/2
147880000 116240000 31640000 384/6+9A45 3/2
164640000 128900000 35740000 384/7+9A55 3/2
191170000 151160000 40010000 384/8+9A62 3/2
214340000 169910000 44430000 384/9+9A73 3/2
219400000 169910000 49490000 384/10+9A73 3/2
244220000 189660000 54560000 384/11+10A92 3/2
249410000 189660000 59750000 384/12+10A92 3/2
91930000 76310000 15620000 425/1+8A24 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
195450000 169910000 25540000 425/3+9A73 3/2
344950000 301560000 43390000 425/6+12A150 3/5
416200000 365000000 51200000 425/7+12A185 3/5
109850000 89760000 20090000 425/2a- 9A303/2
176700000 151160000 25540000 425/3a-9A623/2
201150000 169910000 31240000 425/4a-9A733/2
310530000 267140000 43390000 425/6A+12A130 3/5
352760000 301560000 51200000 425/7A+12A150 3/6
124730000 104640000 20090000 425/2a-9A373/2
154440000 128900000 25540000 425/3a-9A553/2
136330000 116240000 20090000 425/2a-9A453/2
220900000 189660000 31240000 425/4a-10A923/2
240260000 203070000 37190000 425/5a-10A1103/2
125060000 104640000 20420000 435/1+9A37 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
197810000 169910000 27900000 435/2+9A73 3/2
238930000 203070000 35860000 435/3+10A110 3/2
346360000 301560000 44800000 435/4+12A1503/3
417970000 365000000 52970000 435/5+12A1853/4
110180000 89760000 20420000 435/1a-9A 303/2
144140000 116240000 27900000 435/2a-9A 453/2
225520000 189660000 35860000 435/3a-10A923/2
311940000 267140000 44800000 435/4a-12A1303/3
354530000 301560000 52970000 435/5a-12A1503/4
247870000 203070000 44800000 435/4a-10A 1103/2
156800000 128900000 27900000 435/2a-9A 553/2
179060000 151160000 27900000 435/2a-9A 623/2
423550000 365000000 58550000 435/6a-12A1853/4
148370000 128900000 19470000 466/1+9A55 3/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
229530000 203070000 26460000 466/2+10A110 3/2
398600000 365000000 33600000 466/3+12A185 3/3
135710000 116240000 19470000 466/1a-9A 453/2
196370000 169910000 26460000 466/2a-9A733/2
155360000 128900000 26460000 466/2a-9A553/2
216120000 189660000 26460000 466/2a-10A923/2
300740000 267140000 33600000 466/3a-12A1303/3
335160000 301560000 33600000 466/3a-12A1503/4
109230000 89760000 19470000 466/1a-9A303/2
408800000 365000000 43800000 466/4a-12A1853/4
224820000 189660000 35160000 486/1+10A92 3/2
406050000 365000000 41050000 486/2-12A1853/4
186320000 151160000 35160000 486/1A-9A 623/2
205070000 169910000 35160000 486/1A-9A 733/2
الكتروپمپ الكتروموتور پمپ شناور تيپ
243220000 203070000 40150000 486/2a-10A1103/2
308190000 267140000 41050000 486/2a-12A1303/3
112600000 89760000 22840000 293/8- 8A303/2
113650000 89760000 23890000 384/4-8A303/1

 

به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1% هزینه حمل اضافه خواهد شد.قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشندتاريخ به روز رسانی قيمت : 96/08

لیست قیمت الکتروموتورهاي شناورآب خنک قابل سیم پیچی ساخت ایران

 

شناور ساخت ایران

قیمت ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺎرت سایز(اینچ) ﺗﻮان ﻣﺪل
(ریال) (kw) (HP)
19,810,000 DOL 6" 11 15 DSM 6/15
22,890,000 ΔҮ 15 20 DSM 6/20
25,200,000 ΔҮ 18.5 25 DSM 6/25
27,720,000 ΔҮ 22 30 DSM 6/30
31,640,000 ΔҮ 30 40 DSM 6/40
36,470,000 ΔҮ 8" 30 40 DSM 8/40
39,550,000 ΔҮ 37 50 DSM 8/50
42,770,000 ΔҮ 45 60 DSM 8/60
46,760,000 ΔҮ 55 75 DSM 8/75
55,230,000 ΔҮ 75 100 DSM 8/100

 

فروش ویژه پمپ شناور

 

شناور

نام شرکت مدل قیمت به ريال
پمپ شناور پمپیران 193/5 10,200,000
پمپ شناور پمپیران 233/8 15,600,000
پمپ شناور پمپیران 233/9 17,175,000
پمپ شناور پمپیران 374/4 18,300,000
پمپ شناور پمپیران 374/8 31,050,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/7 12,675,000
پمپ شناور سولار پمپ 233/11 16,725,000
پمپ شناور سولار پمپ 293/9 16,650,000
پمپ شناور پارس پمپ 233/9 17,220,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/4 11,100,000
پمپ شناور پارس پمپ 271/6 13,830,000

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110