دعوت به همکاری

 

 

لیست قیمت پمپ های فشار قوی آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
7,238,000 WKLپمپ فشار قوی  32/1
8,310,000 WKLپمپ فشار قوی  32/2
9,299,000 WKLپمپ فشار قوی  32/3
10,440,000 WKLپمپ فشار قوی  32/4
11,526,000 WKLپمپ فشار قوی  32/5
12,695,000 WKLپمپ فشار قوی  32/6
13,920,000 WKLپمپ فشار قوی  32/7
15,145,000 WKLپمپ فشار قوی  32/8
16,467,000 WKLپمپ فشار قوی  32/9
17,776,000 WKLپمپ فشار قوی  32/10
19,210,000 WKLپمپ فشار قوی  32/11
20,671,000 WKLپمپ فشار قوی  32/12
22,112,000 WKLپمپ فشار قوی  32/13
23,622,000 WKLپمپ فشار قوی  32/14
25,167,000 WKLپمپ فشار قوی  32/15
26,747,000 WKLپمپ فشار قوی  32/16
28,272,000 WKLپمپ فشار قوی  32/17
8,282,000 WKLپمپ فشار قوی  40/1
9,299,000 WKLپمپ فشار قوی  40/2
10,607,000 WKLپمپ فشار قوی  40/3
11,644,000 WKLپمپ فشار قوی  40/4
12,876,000 WKLپمپ فشار قوی  40/5
14,157,000 WKLپمپ فشار قوی  40/6
15,465,000 WKLپمپ فشار قوی  40/7
16,801,000 WKLپمپ فشار قوی  40/8
18,291,000 WKLپمپ فشار قوی  40/9
19,766,000 WKLپمپ فشار قوی  40/10
21,339,000 WKLپمپ فشار قوی  40/11
22,884,000 WKLپمپ فشار قوی  40/12
24,513,000 WKLپمپ فشار قوی  40/13
26,128,000 WKLپمپ فشار قوی  40/14
27,729,000 WKLپمپ فشار قوی  40/15
28,717,000 WKLپمپ فشار قوی  40/16
10,162,000 WKLپمپ فشار قوی  50/1
11,554,000 WKLپمپ فشار قوی  50/2
13,057,000 WKLپمپ فشار قوی  50/3
14,365,000 WKLپمپ فشار قوی  50/4
15,396,000 WKLپمپ فشار قوی  50/5
16,815,000 WKLپمپ فشار قوی  50/6
18,291,000 WKLپمپ فشار قوی  50/7
19,794,000 WKLپمپ فشار قوی  50/8
21,409,000 WKLپمپ فشار قوی  50/9
23,457,000 WKLپمپ فشار قوی  50/10
24,889,000 WKLپمپ فشار قوی  50/11
26,671,000 WKLپمپ فشار قوی  50/12
28,564,000 WKLپمپ فشار قوی  50/13
30,554,000 WKLپمپ فشار قوی  50/14
11,220,000 WKLپمپ فشار قوی  65/1
13,085,000 WKLپمپ فشار قوی  65/2
14,978,000 WKLپمپ فشار قوی  65/3
16,843,000 WKLپمپ فشار قوی  65/4
19,070,000 WKLپمپ فشار قوی  65/5
21,117,000 WKLپمپ فشار قوی  65/6
23,107,000 WKLپمپ فشار قوی  65/7
25,362,000 WKLپمپ فشار قوی  65/8
27,631,000 WKLپمپ فشار قوی  65/9
29,538,000 WKLپمپ فشار قوی  65/10
32,517,000 WKLپمپ فشار قوی  65/11
16,830,000 WKLپمپ فشار قوی  80/1
19,196,000 WKLپمپ فشار قوی  80/2
22,036,000 WKLپمپ فشار قوی  80/3
26,125,000 WKLپمپ فشار قوی  80/4
29,390,000 WKLپمپ فشار قوی  80/5
32,699,000 WKLپمپ فشار قوی  80/6
36,135,000 WKLپمپ فشار قوی  80/7
39,756,000 WKLپمپ فشار قوی  80/8
43,674,000 WKLپمپ فشار قوی  80/9
47,877,000 WKLپمپ فشار قوی  80/10
21,520,000 WKLپمپ فشار قوی  100/1
26,128,000 WKLپمپ فشار قوی  100/2
29,777,000 WKLپمپ فشار قوی  100/3
33,770,000 WKLپمپ فشار قوی  100/4
38,210,000 WKLپمپ فشار قوی  100/5
42,832,000 WKLپمپ فشار قوی  100/6
47,634,000 WKLپمپ فشار قوی  100/7
52,687,000 WKLپمپ فشار قوی  100/8
34,104,000 WKLپمپ فشار قوی  125/1
41,565,000 WKLپمپ فشار قوی  125/2
46,562,000 WKLپمپ فشار قوی  125/3
53,216,000 WKLپمپ فشار قوی  125/4
60,176,000 WKLپمپ فشار قوی  125/5
67,512,000 WKLپمپ فشار قوی  125/6
55,200,000 WKLپمپ فشار قوی  150/1
56,188,000 WKLپمپ فشار قوی  150/2
65,313,000 WKLپمپ فشار قوی  150/3
74,918,000 WKLپمپ فشار قوی  150/4
84,842,000 WKLپمپ فشار قوی  150/5
140,870,000 WKLپمپ فشارقوی   150/6

 

لیست قیمت پمپ های گریز از مرکز آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
3,565,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-32
3,973,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-32
4,666,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-32
3,238,000 ETAپمپ گریزازمرکز  125-40
3,783,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-40
4,286,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-40
4,939,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-40
6,872,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-40
4,082,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-50
4,762,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-50
5,348,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-50
7,145,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-50
4,135,000 ETAپمپ گریزازمرکز  125-65
4,269,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-65
4,993,000  (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز  200-65
4,993,000 (چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز  200-65
6,244,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-65
7,593,000 ETA65-315 پمپ گریزازمرکز 
4,996,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-80
5,910,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-80
7,464,000 ETA80-پمپ گریزازمرکز  250
9,492,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-80
12,275,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-80
6,603,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-100
7,015,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-100
8,349,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-100
11,152,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-100
13,164,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-100
8,100,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-125
10,051,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-125
12,943,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-125
15,950,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-125
12,033,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-150
13,207,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-150
13,970,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-150
17,315,000 ETAپمپ  گریزازمرکز 400-150
32,000,000 ETAپمپ گریزازمرکز  2-50/125
36,000,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-125

 

لیست قیمت پمپ های شاسی و کوپله آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
2,304,000 WKL32/1 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL32/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL32/3 شاسی وکوبله
2,880,000 WKL32/4 شاسی وکوبله 
2,880,000 WKL32/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL32/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL32/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL32/8 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL32/9 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL32/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/14 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL32/15 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL32/16 شاسی وکوبله 
5,045,000 WKL32/17 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL40/1 شاسی وکوبله
2,304,000 WKL40/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL40/3 شاسی وکوبله 
2,885,000 WKL40/4 شاسی وکوبله 
2,885,000 WKL40/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL40/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL40/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL40/8 شاسی وکوبله
3,528,000 WKL40/9 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL40/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/14 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL40/15 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL40/16 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL50/1 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL50/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL50/3 شاسی وکوبله
2,880,000 WKL50/4 شاسی وکوبله 
2,880,000 WKL50/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL50/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL50/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL50/8 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL50/9 شاسی وکوبله
3,888,000 WKL50/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/14 شاسی وکوبله 
3,096,000 WKL65/1 شاسی وکوبله 
3,096,000 WKL65/2 شاسی وکوبله
3,312,000 WKL65/3 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL65/4 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL65/5 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL65/6 شاسی وکوبله 
3,744,000 WKL65/7 شاسی وکوبله 
3,744,000 WKL65/8 شاسی وکوبله
4,320,000 WKL65/9 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL65/10 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL65/11 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL80/1 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL80/2 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL80/3 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL80/4 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL80/5 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL80/6 شاسی وکوبله
4,968,000 WKL80/7 شاسی وکوبله 
4,968,000 WKL80/8 شاسی وکوبله
5,328,000 WKL80/9 شاسی وکوبله
5,328,000 WKL80/10 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL100/1 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL100/2 شاسی وکوبله
4,968,000 WKL100/3 شاسی وکوبله 
5,328,000 WKL100/4 شاسی وکوبله 
5,472,000 WKL100/5 شاسی وکوبله 
5,616,000 WKL100/6 شاسی وکوبله 
5,962,000 WKL100/7 شاسی وکوبله
6,264,000 WKL100/8 شاسی وکوبله 
5,472,000 WKL125/1 شاسی وکوبله
6,048,000 WKL125/2 شاسی وکوبله 
6,624,000 WKL125/3 شاسی وکوبله 
7,056,000 WKL125/4 شاسی وکوبله 
7,776,000 WKL125/5 شاسی وکوبله 
8,064,000 WKL125/6 شاسی وکوبله 
10,080,000 WKL150/1 شاسی وکوبله 
11,520,000 WKL150/2 شاسی وکوبله 
12,960,000 WKL150/3 شاسی وکوبله
14,400,000 WKL150/4 شاسی وکوبله 
15,840,000 WKL150/5 شاسی وکوبله 
25,920,000 WKL150/6 شاسی وکوبله
1,584,000 ETA32-160 شاسی وکوبله 
1,584,000 ETA32-200 شاسی وکوبله 
1,728,000 ETA32-250 شاسی وکوبله 
2,016,000 ETA40-160 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA40-200 شاسی وکوبله 
2,520,000 ETA40-250 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA40-315 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA50-160 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA50-200 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA50-250 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA50-315 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA65-125 شاسی وکوبله
2,304,000 ETA65-160 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA65-200 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA65-250 شاسی وکوبله
3,312,000 ETA65-315 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA80-160 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA80-200 شاسی وکوبله 
3,465,000 ETA80-250 شاسی وکوبله 
3,600,000 ETA80-315 شاسی وکوبله 
4,032,000 ETA80-400 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA100-160 شاسی وکوبله
3,096,000 ETA100-200 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA100-250 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA100-315 شاسی وکوبله 
5,040,000 ETA100-400 شاسی وکوبله 
3,096,000 ETA125-200 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA125-250 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA125-315 شاسی وکوبله
4,968,000 ETA125-400 شاسی وکوبله
6,048,000 ETA125.50/2 شاسی وکوبله 
3,096,000 ETA150-200 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA150-250 شاسی وکوبله 
3,968,000 ETA150-315 شاسی وکوبله 
6,048,000 ETA150-400 شاسی وکوبله 

- قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/1/31

کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.

محصولات

 
فروش ویژه پمپ شناور
 
  • پمپ 1

    واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ

  • موتور پمپ

    واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

خبرنامه

آبیاران در شبکه های اجتماعی

Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش: 
آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464
خانم غلامی 09146635750
آقای مهرداد طاهرمنش 09143191090
آقای حاج شبانی 09149166602
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن: (041) 34427241
شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن: (041) 32818772
دفتر فروش تهران تلفن: (021) 66648110
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران