• پمپ 1
    واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
  • موتور پمپ
    واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

 

لیست قیمت پمپ های فشار قوی آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
7,238,000 WKLپمپ فشار قوی  32/1
8,310,000 WKLپمپ فشار قوی  32/2
9,299,000 WKLپمپ فشار قوی  32/3
10,440,000 WKLپمپ فشار قوی  32/4
11,526,000 WKLپمپ فشار قوی  32/5
12,695,000 WKLپمپ فشار قوی  32/6
13,920,000 WKLپمپ فشار قوی  32/7
15,145,000 WKLپمپ فشار قوی  32/8
16,467,000 WKLپمپ فشار قوی  32/9
17,776,000 WKLپمپ فشار قوی  32/10
19,210,000 WKLپمپ فشار قوی  32/11
20,671,000 WKLپمپ فشار قوی  32/12
22,112,000 WKLپمپ فشار قوی  32/13
23,622,000 WKLپمپ فشار قوی  32/14
25,167,000 WKLپمپ فشار قوی  32/15
26,747,000 WKLپمپ فشار قوی  32/16
28,272,000 WKLپمپ فشار قوی  32/17
8,282,000 WKLپمپ فشار قوی  40/1
9,299,000 WKLپمپ فشار قوی  40/2
10,607,000 WKLپمپ فشار قوی  40/3
11,644,000 WKLپمپ فشار قوی  40/4
12,876,000 WKLپمپ فشار قوی  40/5
14,157,000 WKLپمپ فشار قوی  40/6
15,465,000 WKLپمپ فشار قوی  40/7
16,801,000 WKLپمپ فشار قوی  40/8
18,291,000 WKLپمپ فشار قوی  40/9
19,766,000 WKLپمپ فشار قوی  40/10
21,339,000 WKLپمپ فشار قوی  40/11
22,884,000 WKLپمپ فشار قوی  40/12
24,513,000 WKLپمپ فشار قوی  40/13
26,128,000 WKLپمپ فشار قوی  40/14
27,729,000 WKLپمپ فشار قوی  40/15
28,717,000 WKLپمپ فشار قوی  40/16
10,162,000 WKLپمپ فشار قوی  50/1
11,554,000 WKLپمپ فشار قوی  50/2
13,057,000 WKLپمپ فشار قوی  50/3
14,365,000 WKLپمپ فشار قوی  50/4
15,396,000 WKLپمپ فشار قوی  50/5
16,815,000 WKLپمپ فشار قوی  50/6
18,291,000 WKLپمپ فشار قوی  50/7
19,794,000 WKLپمپ فشار قوی  50/8
21,409,000 WKLپمپ فشار قوی  50/9
23,457,000 WKLپمپ فشار قوی  50/10
24,889,000 WKLپمپ فشار قوی  50/11
26,671,000 WKLپمپ فشار قوی  50/12
28,564,000 WKLپمپ فشار قوی  50/13
30,554,000 WKLپمپ فشار قوی  50/14
11,220,000 WKLپمپ فشار قوی  65/1
13,085,000 WKLپمپ فشار قوی  65/2
14,978,000 WKLپمپ فشار قوی  65/3
16,843,000 WKLپمپ فشار قوی  65/4
19,070,000 WKLپمپ فشار قوی  65/5
21,117,000 WKLپمپ فشار قوی  65/6
23,107,000 WKLپمپ فشار قوی  65/7
25,362,000 WKLپمپ فشار قوی  65/8
27,631,000 WKLپمپ فشار قوی  65/9
29,538,000 WKLپمپ فشار قوی  65/10
32,517,000 WKLپمپ فشار قوی  65/11
16,830,000 WKLپمپ فشار قوی  80/1
19,196,000 WKLپمپ فشار قوی  80/2
22,036,000 WKLپمپ فشار قوی  80/3
26,125,000 WKLپمپ فشار قوی  80/4
29,390,000 WKLپمپ فشار قوی  80/5
32,699,000 WKLپمپ فشار قوی  80/6
36,135,000 WKLپمپ فشار قوی  80/7
39,756,000 WKLپمپ فشار قوی  80/8
43,674,000 WKLپمپ فشار قوی  80/9
47,877,000 WKLپمپ فشار قوی  80/10
21,520,000 WKLپمپ فشار قوی  100/1
26,128,000 WKLپمپ فشار قوی  100/2
29,777,000 WKLپمپ فشار قوی  100/3
33,770,000 WKLپمپ فشار قوی  100/4
38,210,000 WKLپمپ فشار قوی  100/5
42,832,000 WKLپمپ فشار قوی  100/6
47,634,000 WKLپمپ فشار قوی  100/7
52,687,000 WKLپمپ فشار قوی  100/8
34,104,000 WKLپمپ فشار قوی  125/1
41,565,000 WKLپمپ فشار قوی  125/2
46,562,000 WKLپمپ فشار قوی  125/3
53,216,000 WKLپمپ فشار قوی  125/4
60,176,000 WKLپمپ فشار قوی  125/5
67,512,000 WKLپمپ فشار قوی  125/6
55,200,000 WKLپمپ فشار قوی  150/1
56,188,000 WKLپمپ فشار قوی  150/2
65,313,000 WKLپمپ فشار قوی  150/3
74,918,000 WKLپمپ فشار قوی  150/4
84,842,000 WKLپمپ فشار قوی  150/5
140,870,000 WKLپمپ فشارقوی   150/6

 

لیست قیمت پمپ های گریز از مرکز آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
3,565,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-32
3,973,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-32
4,666,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-32
3,238,000 ETAپمپ گریزازمرکز  125-40
3,783,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-40
4,286,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-40
4,939,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-40
6,872,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-40
4,082,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-50
4,762,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-50
5,348,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-50
7,145,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-50
4,135,000 ETAپمپ گریزازمرکز  125-65
4,269,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-65
4,993,000  (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز  200-65
4,993,000 (چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز  200-65
6,244,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-65
7,593,000 ETA65-315 پمپ گریزازمرکز 
4,996,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-80
5,910,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-80
7,464,000 ETA80-پمپ گریزازمرکز  250
9,492,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-80
12,275,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-80
6,603,000 ETAپمپ گریزازمرکز  160-100
7,015,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-100
8,349,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-100
11,152,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-100
13,164,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-100
8,100,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-125
10,051,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-125
12,943,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-125
15,950,000 ETAپمپ گریزازمرکز  400-125
12,033,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-150
13,207,000 ETAپمپ گریزازمرکز  250-150
13,970,000 ETAپمپ گریزازمرکز  315-150
17,315,000 ETAپمپ  گریزازمرکز 400-150
32,000,000 ETAپمپ گریزازمرکز  2-50/125
36,000,000 ETAپمپ گریزازمرکز  200-125

 

لیست قیمت پمپ های شاسی و کوپله آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
2,304,000 WKL32/1 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL32/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL32/3 شاسی وکوبله
2,880,000 WKL32/4 شاسی وکوبله 
2,880,000 WKL32/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL32/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL32/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL32/8 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL32/9 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL32/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL32/14 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL32/15 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL32/16 شاسی وکوبله 
5,045,000 WKL32/17 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL40/1 شاسی وکوبله
2,304,000 WKL40/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL40/3 شاسی وکوبله 
2,885,000 WKL40/4 شاسی وکوبله 
2,885,000 WKL40/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL40/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL40/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL40/8 شاسی وکوبله
3,528,000 WKL40/9 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL40/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL40/14 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL40/15 شاسی وکوبله 
4,464,000 WKL40/16 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL50/1 شاسی وکوبله 
2,304,000 WKL50/2 شاسی وکوبله 
2,520,000 WKL50/3 شاسی وکوبله
2,880,000 WKL50/4 شاسی وکوبله 
2,880,000 WKL50/5 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL50/6 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL50/7 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL50/8 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL50/9 شاسی وکوبله
3,888,000 WKL50/10 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/11 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/12 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/13 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL50/14 شاسی وکوبله 
3,096,000 WKL65/1 شاسی وکوبله 
3,096,000 WKL65/2 شاسی وکوبله
3,312,000 WKL65/3 شاسی وکوبله 
3,312,000 WKL65/4 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL65/5 شاسی وکوبله 
3,528,000 WKL65/6 شاسی وکوبله 
3,744,000 WKL65/7 شاسی وکوبله 
3,744,000 WKL65/8 شاسی وکوبله
4,320,000 WKL65/9 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL65/10 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL65/11 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL80/1 شاسی وکوبله 
3,888,000 WKL80/2 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL80/3 شاسی وکوبله 
4,032,000 WKL80/4 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL80/5 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL80/6 شاسی وکوبله
4,968,000 WKL80/7 شاسی وکوبله 
4,968,000 WKL80/8 شاسی وکوبله
5,328,000 WKL80/9 شاسی وکوبله
5,328,000 WKL80/10 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL100/1 شاسی وکوبله 
4,320,000 WKL100/2 شاسی وکوبله
4,968,000 WKL100/3 شاسی وکوبله 
5,328,000 WKL100/4 شاسی وکوبله 
5,472,000 WKL100/5 شاسی وکوبله 
5,616,000 WKL100/6 شاسی وکوبله 
5,962,000 WKL100/7 شاسی وکوبله
6,264,000 WKL100/8 شاسی وکوبله 
5,472,000 WKL125/1 شاسی وکوبله
6,048,000 WKL125/2 شاسی وکوبله 
6,624,000 WKL125/3 شاسی وکوبله 
7,056,000 WKL125/4 شاسی وکوبله 
7,776,000 WKL125/5 شاسی وکوبله 
8,064,000 WKL125/6 شاسی وکوبله 
10,080,000 WKL150/1 شاسی وکوبله 
11,520,000 WKL150/2 شاسی وکوبله 
12,960,000 WKL150/3 شاسی وکوبله
14,400,000 WKL150/4 شاسی وکوبله 
15,840,000 WKL150/5 شاسی وکوبله 
25,920,000 WKL150/6 شاسی وکوبله
1,584,000 ETA32-160 شاسی وکوبله 
1,584,000 ETA32-200 شاسی وکوبله 
1,728,000 ETA32-250 شاسی وکوبله 
2,016,000 ETA40-160 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA40-200 شاسی وکوبله 
2,520,000 ETA40-250 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA40-315 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA50-160 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA50-200 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA50-250 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA50-315 شاسی وکوبله 
2,304,000 ETA65-125 شاسی وکوبله
2,304,000 ETA65-160 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA65-200 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA65-250 شاسی وکوبله
3,312,000 ETA65-315 شاسی وکوبله 
3,024,000 ETA80-160 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA80-200 شاسی وکوبله 
3,465,000 ETA80-250 شاسی وکوبله 
3,600,000 ETA80-315 شاسی وکوبله 
4,032,000 ETA80-400 شاسی وکوبله 
2,880,000 ETA100-160 شاسی وکوبله
3,096,000 ETA100-200 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA100-250 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA100-315 شاسی وکوبله 
5,040,000 ETA100-400 شاسی وکوبله 
3,096,000 ETA125-200 شاسی وکوبله 
3,312,000 ETA125-250 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA125-315 شاسی وکوبله
4,968,000 ETA125-400 شاسی وکوبله
6,048,000 ETA125.50/2 شاسی وکوبله 
3,096,000 ETA150-200 شاسی وکوبله 
3,888,000 ETA150-250 شاسی وکوبله 
3,968,000 ETA150-315 شاسی وکوبله 
6,048,000 ETA150-400 شاسی وکوبله 

- قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/1/31

کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110