• پمپ 1
    واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
  • موتور پمپ
    واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

 

پمپ های شناور، کف کش و لجن کش کارخانه Pedrollo ساخت کشور ايتاليا 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK2

 

4BLOCK2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 2/10 4BLOCK 2/10 0.55 0.75 10÷60 65÷20 1.25"
2 4BLOCKm 2/13 4BLOCK 2/13 0.75 1 10÷60 85÷26
3 4BLOCKm 2/20 4BLOCK 2/20 1.1 1.5 10÷60 125÷39
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK4

 

4BLOCK4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 4/7 4BLOCK 4/7 0.55 0.75 20÷100 44÷17 1.25"
2 4BLOCKm 4/9 4BLOCK 4/9 0.75 1 20÷100 56÷23
3 4BLOCKm 4/14 4BLOCK 4/14 1.1 1.5 20÷100 88÷35
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4BLOCK6

 

4BLOCK6

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4BLOCKm 6/4 4BLOCK 6/4 0.55 0.75 25÷150 26÷11 1.25"
2 4BLOCKm 6/6 4BLOCK 6/6 0.75 1 25÷150 38÷17
3 4BLOCKm 6/9 4BLOCK 6/9 1.1 1.5 25÷150 58÷26
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 1.5

 

4SR 1.5

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR1.5m/17-PD 4SR1.5/17-PD 0.75 1 5÷45 102÷30 1.25"
2 4SR1.5m/32-PD 4SR1.5/32-PD 1.5 2 5÷45 193÷58
3 4SR1.5m/46-PD 4SR1.5/46-PD 2.2 3 5÷45 277÷83
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 4

 

4SR 4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR4m/9-PD 4SR4/9-PD 0.75 1 20÷100 56÷23 1.25"
2 4SR4m/14-PD 4SR4/14-PD 1.1 1.5 20÷100 88÷35
3 4SR4m/18-PD 4SR4/18-PD 1.5 2 20÷100 112÷45
4 4SR4m/26-PD 4SR4/26-PD 2.2 3 20÷100 162÷63
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 6

 

4SR 6

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR6m/4-PD 4SR6/4-PD 0.55 0.75 25÷150 26÷11 2"
2 4SR6m/6-PD 4SR6/6-PD 0.75 1 25÷150 38÷17
3 4SR6m/9-PD 4SR6/9-PD 1.1 1.5 25÷150 58÷26
4 4SR6m/13-PD 4SR6/13-PD 1.5 2 25÷150 83÷35
5 4SR6m/17-PD 4SR6/17-PD 2.2 3 25÷150 107÷45
6 - 4SR6/23-PD 3 4 25÷150 148÷67
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 8

 

4SR 8

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR8m/4-PD 4SR8/4-PD 0.75 1 40÷200 26÷10 2"
2 4SR8m/7-PD 4SR8/7-PD 1.1 1.5 40÷200 46÷16
3 4SR8m/9-PD 4SR8/9-PD 1.5 2 40÷200 58÷21
4 4SR8m/13-PD 4SR8/13-PD 2.2 3 40÷200 83÷30
5 - 4SR8/17-PD 3 4 40÷200 110÷40
6 - 4SR8/23-PD 4 5.5 40÷200 150÷53
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 10

 

4SR 10

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR10m/5-PD 4SR10/5-PD 1.1 1.5 50÷250 31÷10 2"
2 4SR10m/7-PD 4SR10/7-PD 1.5 2 50÷250 43÷15
3 4SR10m/10-PD 4SR10/10-PD 2.2 3 50÷250 62÷20
4 - 4SR10/15-PD 3 4 50÷250 92÷30
5 - 4SR10/20-PD 4 5.5 50÷250 123÷40
6 - 4SR10/26-PD 5.5 7.5 50÷250 160÷52
7 - 4SR10/35-PD 7.5 10 50÷250 216÷70
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 4SR 12

 

4SR 12

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4SR12m/4-PD 4SR12/4-PD 1.1 1.5 50÷300 24÷8 2"
2 4SR12m/6-PD 4SR12/6-PD 1.5 2 50÷300 37÷14
3 4SR12m/9-PD 4SR12/9-PD 2.2 3 50÷300 55÷22
4 - 4SR12/22-PD 5.5 7.5 50÷300 135÷53
5 - 4SR12/29-PD 7.5 10 50÷300 176÷71
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل 6SR 27

 

6SR 27

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 - 6SR27/8-PD 9.2 12.5 100÷600 106÷35 3"
2 - 6SR27/10-PD 11 15 100÷600 132÷44
3 - 6SR27/12-PD 13 17.5 100÷600 159÷53
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های شناور استنلس استیل با پروانه شعاعی 4SK

 

4SK

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 4 SKm 100E - 0.75 1 5÷50 62÷5 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: برنز - دارای خازن داخلی - با 20 متر کابل

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مناسب برای آب تمیز TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 1 - 0.25 0.33 20÷160 6÷1 1.25"
2 TOP 2 - 0.37 0.50 20÷220 8÷1
3 TOP 3 - 0.55 0.75 20÷260 10÷2
4 TOP 4 - 0.75 1 20÷320 12÷2 1.5"
5 TOP 5 - 0.92 1.25 20÷400 14÷2
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - دارای فلوتر می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مناسب برای مایعات خورنده TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 2-LA - 0.37 0.50 20÷220 8÷1 1.25"
2 TOP 3-LA - 0.55 0.75 20÷260 10÷2
3 TOP 4-LA - 0.75 1 20÷320 12÷2 1.5"
4 TOP 5-LA - 0.92 1.25 20÷400 14÷2
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - کلیه قطعات فلزی درگیر باسیال از جنس استنلس استیل 316 می باشد - دارای فلوتر می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش با کلید فلوتر مغناطیسی TOP

 

TOP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP 2-GM - 0.37 0.50 20÷220 8÷1 1.25"
بدنه پمپ: تکنوپلیمر پروانه: تکنوپلیمر - فلوتر بصورت مغناطیسی می باشد

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش استنلس استیل مناسب برای آب تمیز RX

 

RX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 RXm 2 - 0.37 0.50 20÷220 9.5÷2 1.25"
2 RXm 3 - 0.55 0.75 20÷220 11.5÷3
3 RXm 4 - 0.75 1 20÷260 15÷4 1.5"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های استنلس استیل با پروانه باز مخصوص آبهای کثیف RX-VORTEX

 

RX-VORTEX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 RXm 3/20 - 0.55 0.75 20÷180 8÷3 1.25"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش مخصوص آب تمیز D

 

D

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 Dm 8 - 0.55 0.75 25÷275 11.5÷2 1.5"
2 Dm 10 D 10 0.75 1 25÷325 14.5÷2
3 Dm 20 D 20 0.75 1 25÷200 20÷10
4 Dm 30 D 30 1.1 1.5 25÷300 26÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: تکنوپلیمر بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های کف کش چدنی مخصوص آب تمیز DC

 

DC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 DCm 20 DC 20 0.75 1 25÷200 20÷10 1.5"
2 DCm 30 DC 30 1.1 1.5 25÷300 26÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

کفکش طبقاتی TOP MULTI II

 

TOP MULTI II

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 TOP MULTI II - 0.55 0.75 10÷80 40÷5 1.25"
کلیه قطعات: تکنوپلیمر - با 5 متر کابل - با فلوتر

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی عمودی (استنلس استیل) VL2

 

VL2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLm 2/4 VL 2/4 1.1 1.5 10÷80 80÷34 1.25" 1.25"
2 VLm 2/5 VL 2/5 1.5 2 10÷80 87÷38 1.5"
بدنه پمپ: استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر - مخصوص بوستر پمپ - با مکانیکال سیل دوبل

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی عمودی (استنلس استیل) VL4

 

VL4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLm 4/3 VL 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18 1.25" 1.25"
2 VLm 4/4 VL 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32 1.5"
3 VLm 4/5 VL 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
بدنه پمپ: استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر - مخصوص بوستر پمپ - با مکانیکال سیل دوبل

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی خطی (استنلس استیل) VLE2

 

VLE2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLEm 2/4 VLE 2/4 1.1 1.5 10÷80 80÷34 1.25" 1.25"
2 VLEm 2/5 VLE 2/5 1.5 2 10÷80 87÷38
بدنه پمپ: استیل پروانه: تکنوپلیمر - (قابل استفاده بصورت افقی یا عمودی-داخل آب یا خارج آب)

 

 

 

 

الکتروپمپ طبقاتی خطی (استنلس استیل) VLE4

 

VLE4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 VLEm 4/3 VLE 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18 1.5" 1.25"
2 VLEm 4/4 VLE 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32
3 VLEm 4/5 VLE 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
بدنه پمپ: استیل پروانه: تکنوپلیمر - (قابل استفاده بصورت افقی یا عمودی-داخل آب)

 

 

 

 

الکتروپمپ کف کش - شناور استنلس استیل 304 SUMO2

 

SUMO2

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 SUMOm 2/3 SUMO 2/3 0.75 1 58÷23 10÷80 1.25"
2 SUMOm 2/4 SUMO 2/4 1.1 1.5 80÷34 10÷80
3 SUMOm 2/5 SUMO 2/5 1.5 2 87÷38 10÷80
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ کف کش - شناور استنلس استیل 304 SUMO4

 

SUMO4

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 SUMOm 4/2 SUMO 4/2 0.75 1 20÷120 48÷14 1.25"
2 SUMOm 4/3 SUMO 4/3 1.1 1.5 20÷120 65÷18
3 SUMOm 4/4 SUMO 4/4 1.5 2 20÷120 72÷32
4 SUMOm 4/5 SUMO 4/5 2.2 3 20÷120 101÷44
پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز (ورتکس) VX

 

VX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXm 10/50 VX 10/50 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
2 VXm 15/50 VX 15/50 1.1 1.5 50÷500 10.5÷4
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 304 بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش استنلس استیل (با پروانه باز) VX-I

 

VX-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXm 10/50-I VX 10/50-I 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز (ورتکس) VXCm

 

VXCm

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 VXCm 10/45 * VXC 10/45 0.75 1 50÷400 7÷1.5 2"
2 VXCm 15/45 * VXC 15/45 1.1 1.5 50÷500 10.5÷4
3 VXCm 20/70 ** VXC 20/70 1.5 2 200÷1000 7.4÷1 3"
4 VXCm 30/70 ** VXC 30/70 2.2 3 200÷1200 9.7÷1.5
بدنه: چدن (*)پروانه: استنلس استیل 304 (**)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش پروانه نیمه باز (دو کاناله) MC

 

MC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/50 MC 10/50 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 MCm 12/50 MC 12/50 1.1 1.5 50÷800 14÷1
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 304 بدنه موتور: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ لجن کش با پروانه نیمه باز (دو کاناله) MC

 

MC

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/45 MC 10/45 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 MCm 15/45 MC 15/45 1.1 1.5 50÷800 14÷1
3 MCm 15/50 MC 15/50 1.1 1.5 100÷800 14÷1 2.5"
4 MCm 20/50 MC 20/50 1.5 2 100÷900 16÷1
5 MCm 30/50 MC 30/50 2.2 3 100÷1100 22÷2
6 MCm 30/70 MC 30/70 2.2 3 200÷1500 12÷2 3"
7 - MC 40/70 3 4 200÷1600 15÷4
بدنه: چدن پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

الکتروپمپ های لجن کش استنلس استیل (با پروانه نیمه باز) MC-I

 

MC-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
خروجی
1 MCm 10/50-I MC 10/50-I 0.75 1 50÷500 10.7÷2 2"
2 - MC 10/50-I 1.1 1.5 50÷800 14÷1
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110