لیست قیمت پمپ های پمپیران

 

پمپ های اتا بزرگ پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
اتا بزرگ 125-50/2 33,436,000
اتا بزرگ 150-50 45,904,000
اتا بزرگ 200-23 32,053,000
اتا بزرگ 200-33 42,206,000
اتا بزرگ 200-40 43,287,000
اتا بزرگ 200-50 50,933,000
اتا بزرگ 250-29 44,050,000
اتا بزرگ 250-40 47,953,000
اتا بزرگ 250-50 58,286,000
اتا بزرگ 300-35 58,862,000
پمپ اتابزرگ 300-500  -

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/07/08

 

 

پمپ های گریز از مرکز پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ گریز از مرکز 32-160 3,994,000
پمپ گریز از مرکز 32-200 4,431,000
پمپ گریز از مرکز 32-250 5,430,000
پمپ گریز از مرکز 40-125 3,620,000
پمپ گریز از مرکز 40-160 4,119,000
پمپ گریز از مرکز 40-200 4,806,000
پمپ گریز از مرکز 40-250 5,567,000
پمپ گریز از مرکز 40-315 7,614,000
پمپ گریز از مرکز 50-160 4,556,000
پمپ گریز از مرکز 50-200 5,180,000
پمپ گریز از مرکز 50-250 6,116,000
پمپ گریز از مرکز 50-315 8,338,000
پمپ گریز از مرکز 65-125 4,543,000
پمپ گریز از مرکز 65-160 4,743,000
پمپ گریز از مرکز 65-200 5,679,000
پمپ گریز از مرکز 65-250 7,240,000
پمپ گریز از مرکز 65-315 8,613,000
پمپ گریز از مرکز 80-160 5,617,000
پمپ گریز از مرکز 80-200 6,740,000
پمپ گریز از مرکز 80-250 8,488,000
پمپ گریز از مرکز 80-315 10,485,000
پمپ گریز از مرکز 80-400 13,730,000
پمپ گریز از مرکز 100-160 7,240,000
پمپ گریز از مرکز 100-200 7,839,000
پمپ گریز از مرکز 100-250 9,549,000
پمپ گریز از مرکز 100-315 12,357,000
پمپ گریز از مرکز 100-400 14,979,000
پمپ گریز از مرکز 125-200 9,299,000
پمپ گریز از مرکز 125-250 11,109,000
پمپ گریز از مرکز 125-315 14,479,000
پمپ گریز از مرکز 125-400 17,475,000
پمپ گریز از مرکز 150-200 13,718,000
پمپ گریز از مرکز 150-250 15,178,000
پمپ گریز از مرکز 150-315 16,077,000
پمپ گریز از مرکز 150-400 19,859,000
پمپ گریز از مرکز 65-200L 5,679,000
پمپ اتانرم 300-500 84,828,000

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/07/08

 

 

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور پمپیران

 

مدل شناور-پمپ قیمت پمپ (ریال) قیمت موتور (ریال) جمع (ریال)
152/4+6C153/2 6,330,000 17,210,000 23,550,000
152/6+6C223/2 7,070,000 18,360,000 25,440,000
152/9+6C303/2 8,320,000 19,510,000 27,830,000
152/11+6E33/2 9,220,000 21,610,000 30,840,000
152/14+6E53/2 10,760,000 24,880,000 35,640,000
152/17+6E53/2 12,410,000 24,880,000 37,290,000
152/20+6E73/2 14,290,000 27,410,000 41,700,000
193/2+6C223/2 7,520,000 18,360,000 25,890,000
193/3+6E33/2 8,570,000 21,610,000 30,190,000
193/4+6E53/2 9,640,000 24,880,000 34,520,000
193/5+6E53/2 10,990,000 24,880,000 35,870,000
193/6+6E73/2 12,240,000 27,410,000 39,650,000
193/7+7A93/2 13,640,000 33,030,000 46,680,000
193/8+7A93/2 15,090,000 33,030,000 48,130,000
193/9+7A113/2 16,580,000 36,700,000 53,290,000
193/10+7A113/2 18,130,000 36,700,000 54,840,000
193/11+7A133/2 19,740,000 38,670,000 58,420,000
193/12+7A133/2 21,390,000 38,670,000 60,060,000
193/13+7A153/2 23,070,000 42,970,000 66,040,000
193/14+7A153/2 24,750,000 42,970,000 67,720,000
193/15+7A183/2 26,480,000 48,610,000 75,100,000
193/16+7A183/2 29,130,000 48,610,000 77,750,000
193/17+7A183/2 35,020,000 48,610,000 83,640,000
 233/2+6E33/2 7,600,000 21,610,000 29,220,000
 233/3+6E53/2 8,800,000 24,880,000 33,690,000
 233/4+6E73/2 10,110,000 27,410,000 37,520,000
233/5+7A93/2 11,480,000 33,030,000 44,510,000
233/6+7A113/2 13,160,000 36,700,000 49,870,000
233/7+7A133/2 14,920,000 38,670,000 53,600,000
233/8+7A153/2 16,750,000 42,970,000 59,730,000
233/9+7A183/2 18,410,000 48,610,000 67,030,000
233/10+7A183/2 20,630,000 48,610,000 69,240,000
233/12+7A223/2 24,760,000 53,000,000 77,770,000
233/13+7A223/2 26,870,000 53,000,000 79,870,000
233/14+7A223/2 28,290,000 53,000,000 81,300,000
233/15+8A243/2 29,680,000 58,300,000 87,980,000
233/15+8A303/2 29,680,000 71,810,000 101,490,000
233/16+8A243/2 32,460,000 58,300,000 90,760,000
233/17+9A303/2 34,620,000 68,580,000 103,200,000
233/18+9A303/2 38,430,000 68,580,000 107,010,000
233/20+9A373/2 40,340,000 79,950,000 120,300,000
271/2+6E33/2 8,490,000 21,610,000 30,110,000
271/3+6E33/2 9,980,000 21,610,000 31,600,000
271/4+6E53/2 11,870,000 24,880,000 36,750,000
271/5+6E53/2 13,020,000 24,880,000 37,900,000
271/6+6E73/2 14,790,000 27,410,000 42,200,000
271/7+6E73/2 16,550,000 27,410,000 43,960,000
271/8+7A93/2 18,450,000 33,030,000 51,490,000
271/9+7A93/2 20,400,000 33,030,000 53,440,000
271/10+7A113/2 22,440,000 36,700,000 59,150,000
271/11+7A113/2 24,570,000 36,700,000 61,280,000
293/2+6E73/2 7,770,000 27,410,000 35,180,000
293/3+7A113/2 9,250,000 36,700,000 45,960,000
293/4+7A153/2 10,560,000 42,970,000 53,540,000
293/5+7A183/2 12,190,000 48,610,000 60,800,000
293/6+7A223/2 13,870,000 53,000,000 66,880,000
293/7+8A243/2 15,630,000 58,300,000 73,940,000
293/8+9A303/2 17,450,000 68,580,000 86,030,000
293/9+9A303/2 19,590,000 68,580,000 88,180,000
293/10+9A373/2 21,900,000 79,950,000 101,850,000
293/11+9A373/2 23,320,000 79,950,000 103,270,000
293/12+9A453/2 26,260,000 88,810,000 115,070,000
293/13+9A453/2 29,210,000 98,480,000 127,690,000
293/14+9A553/2 32,130,000 98,480,000 130,620,000
293/15+9A553/2 35,130,000 98,480,000 133,620,000
293/16+9A623/2 39,000,000 115,490,000 154,500,000
293/17+9A623/2 44,340,000 115,490,000 159,840,000
293/7a+7A223/2 15,630,000 53,000,000 68,640,000
345/1+6E73/2 8,950,000 27,410,000 36,370,000
345/2+7A153/2 11,110,000 42,970,000 54,080,000
345/3+7A223/2 13,380,000 53,000,000 66,390,000
345/4+9A303/2 15,870,000 68,580,000 84,450,000
345/5+9A373/2 18,450,000 79,950,000 98,400,000
345/6+9A453/2 21,130,000 88,810,000 109,940,000
345/7+9A553/2 23,910,000 98,480,000 122,400,000
345/8+9A623/2 26,820,000 115,490,000 142,320,000
345/9+9A733/2 28,480,000 129,820,000 158,310,000
345/10+9A733/2 36,520,000 129,820,000 166,340,000
345/11+9B923/2 40,180,000 133,000,000 173,180,000
345/12+10A923/2 43,890,000 144,910,000 188,800,000
345/13+10A1103/2 47,780,000 155,160,000 202,940,000
345/14+10A1103/2 55,600,000 155,160,000 210,770,000
345/15+10A1103/2 63,420,000 155,160,000 218,590,000
374/1+7A11 3/2 12,570,000 36,700,000 49,280,000
374/2+8A24 3/2  13,650,000 58,300,000 71,950,000
374/3+9A37 3/2 16,780,000 79,950,000 96,740,000
374/6+9A73 3/2 26,150,000 129,820,000 155,980,000
374/7+10A92 3/2  29,630,000 144,910,000 174,550,000
374/8+10A92 3/2  33,250,000 144,910,000 178,160,000
374/9+10A110 3/2 37,060,000 155,160,000 192,230,000
374/10+10A110 3/2 41,420,000 155,160,000 196,590,000
374/11+12A130 3/2  45,420,000 204,110,000 249,530,000
374/12+12A150 3/2   49,360,000 230,420,000 279,780,000
374/13+12A150 3/2   56,760,000 230,420,000 287,190,000
374/14+12A185 3/2   65,280,000 278,900,000 344,180,000
374/15+12A185 3/2  75,070,000 278,900,000 353,970,000
374/4a +9A45 3/2 19,590,000 88,810,000 108,410,000
374/5a+9A55 3/2 22,810,000 98,480,000 121,290,000
374/6a+9A62 3/2 26,150,000 115,490,000 141,650,000
374/7a+9A73 3/2 29,630,000 129,820,000 159,460,000
384/2+7A15 3/2 13,030,000 42,970,000 56,000,000
384/3+8A24 3/2  15,470,000 58,300,000 73,770,000
384/4+9A30 3/2 18,250,000 68,580,000 86,830,000
384/5+9A37 3/2 21,140,000 79,950,000 101,100,000
384/6+9A45 3/2 24,170,000 88,810,000 112,980,000
384/7+9A55 3/2 27,300,000 98,480,000 125,790,000
384/8+9A62 3/2 30,560,000 115,490,000 146,060,000
384/9+9A73 3/2 33,940,000 129,820,000 163,770,000
384/10+9A73 3/2 37,810,000 129,820,000 167,640,000
384/11+10A92 3/2  41,680,000 144,910,000 186,590,000
384/12+10A92 3/2  45,650,000 144,910,000 190,560,000
384/13+10A110 3/2 50,210,000 155,160,000 205,380,000
384/14+10A110 3/2 55,230,000 155,160,000 210,400,000
425/1+8A24 3/2  11,930,000 58,300,000 70,230,000
425/3+9A73 3/2 19,510,000 129,820,000 149,330,000
425/6+12A150 3/2   33,150,000 230,420,000 263,570,000
425/7+12A185 3/2      39,120,000 278,900,000 318,020,000
425/8A+12A185 3/2      48,060,000 278,900,000 326,960,000
425/2a- 9A303/2 15,340,000 68,580,000 83,920,000
425/3a-9A623/2 19,510,000 115,490,000 135,010,000
425/4a-9A733/2 23,860,000 129,820,000 153,690,000
425/6a-12A1303/2 33,150,000 204,110,000 237,270,000
425/7a-12A1503/2 39,120,000 230,420,000 269,540,000
425/2a-9A373/2 15,340,000 79,950,000 95,290,000
425/3a-9A553/2 19,510,000 98,480,000 118,000,000
425/2a-9A453/2  15,340,000 88,810,000 104,160,000
425/4a-10A923/2  23,860,000 144,910,000 168,780,000
425/5a-10A1103/2  28,410,000 155,160,000 183,580,000
435/1+9A37 3/2 15,590,000 79,950,000 95,550,000
435/2+9A73 3/2 21,310,000 129,820,000 151,130,000
435/3+10A110 3/2 27,400,000 155,160,000 182,560,000
435/4+12A150 3/2   34,220,000 230,420,000 264,650,000
435/5+12A185 3/2    40,460,000 278,900,000 319,360,000
435/6+14B220 3/2 44,730,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
435/1A-9A 303/2 15,590,000 68,580,000 84,180,000
435/2A-9A 453/2 21,310,000 88,810,000 110,130,000
435/3A-10A923/2 27,400,000 144,910,000 172,310,000
435/4A-12A1303/2 34,220,000 204,110,000 238,340,000
435/5A-12A1503/2 40,460,000 230,420,000 270,890,000
435/7a-14B2203/2 50,030,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
 435/4a-10A 1103/2 34,220,000 155,160,000 189,390,000
435/2A-9A 553/2 21,310,000 98,480,000 119,800,000
435/2A-9A 623/2 21,310,000 115,490,000 136,810,000
435/6a+12A185 3/2      44,730,000 278,900,000 323,630,000
466/1+9A55 3/2 14,870,000 98,480,000 113,360,000
466/2+10A110 3/2 20,210,000 155,160,000 175,380,000
466/3+12A185 3/2      25,670,000 278,900,000 304,570,000
466/4+14B220 3/2 33,460,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
466/1a-9A 453/2 14,870,000 88,810,000 103,690,000
466/2a-9A733/2 20,210,000 129,820,000 150,040,000
466/2a-9A553/2 20,210,000 98,480,000 118,700,000
466/2a-10A923/2 20,210,000 144,910,000 165,130,000
466/3a-12A1303/2 25,670,000 204,110,000 229,790,000
466/3a-12A1503/2 25,670,000 230,420,000 256,090,000
466/5a-14B2603/2 41,000,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
466/1a-9A303/2 14,870,000 68,580,000 83,450,000
466/4a-12A1853/2 33,460,000 278,900,000 312,360,000
486/1+10A92 3/2  26,860,000 144,910,000 171,770,000
486/2+12A185 3/2      31,360,000 278,900,000 310,260,000
486/1A-9A 623/2 26,860,000 115,490,000 142,360,000
486/1A-9A 733/2 26,860,000 129,820,000 156,680,000
486/2a-10A1103/2 30,670,000 155,160,000 185,840,000
486/2a-12A1303/2 31,360,000 204,110,000 235,480,000
486 / 3a  -14B2203/2 44,800,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/3a-14B2603/2 44,800,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/4a-14B3003/2 76,640,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
486/5a-14B3003/2 104,680,000 تماس بگیرید تماس بگیرید
293/8- 8A303/2  17,450,000 71,810,000 89,260,000
345/4- 8A303/2  15,870,000 71,810,000 87,680,000
384/4-8A303/2  18,250,000 71,810,000 90,060,000

 

به قیمت های فوق 10% مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/07/01

 

 

پمپ های فشار قوی پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ فشار قوی WKL 32/1 7,700,000
پمپ فشار قوی WKL 32/2 8,813,000
پمپ فشار قوی WKL 32/3 9,902,000
پمپ فشار قوی WKL 32/4 11,045,000
پمپ فشار قوی WKL 32/5 12,233,000
پمپ فشار قوی WKL 32/6 13,475,000
پمپ فشار قوی WKL 32/7 14,762,000
پمپ فشار قوی WKL 32/8 16,095,000
پمپ فشار قوی WKL 32/9 17,482,000
پمپ فشار قوی WKL 32/10 18,914,000
پمپ فشار قوی WKL 32/11 20,399,000
پمپ فشار قوی WKL 32/12 21,930,000
پمپ فشار قوی WKL 32/13 23,461,000
پمپ فشار قوی WKL 32/14 25,091,000
پمپ فشار قوی WKL 32/15 26,722,000
پمپ فشار قوی WKL 32/16 28,354,000
پمپ فشار قوی WKL 32/17 29,990,000
پمپ فشار قوی WKL 40/1 8,749,000
پمپ فشار قوی WKL 40/2 9,895,000
پمپ فشار قوی WKL 40/3 11,230,000
پمپ فشار قوی WKL 40/4 12,333,000
پمپ فشار قوی WKL 40/5 13,639,000
پمپ فشار قوی WKL 40/6 15,002,000
پمپ فشار قوی WKL 40/7 16,417,000
پمپ فشار قوی WKL 40/8 17,882,000
پمپ فشار قوی WKL 40/9 19,406,000
پمپ فشار قوی WKL 40/10 20,987,000
پمپ فشار قوی WKL 40/11 22,634,000
پمپ فشار قوی WKL 40/12 24,321,000
پمپ فشار قوی WKL 40/13 26,008,000
پمپ فشار قوی WKL 40/14 27,705,000
پمپ فشار قوی WKL 40/15 29,410,000
پمپ فشار قوی WKL 40/16 31,122,000
پمپ فشار قوی WKL 50/1 10,792,000
پمپ فشار قوی WKL 50/2 12,198,000
پمپ فشار قوی WKL 50/3 13,847,000
پمپ فشار قوی WKL 50/4 15,192,000
پمپ فشار قوی WKL 50/5 16,264,000
پمپ فشار قوی WKL 50/6 17,784,000
پمپ فشار قوی WKL 50/7 19,365,000
پمپ فشار قوی WKL 50/8 21,006,000
پمپ فشار قوی WKL 50/9 22,709,000
پمپ فشار قوی WKL 50/10 24,472,000
پمپ فشار قوی WKL 50/11 26,334,000
پمپ فشار قوی WKL 50/12 28,272,000
پمپ فشار قوی WKL 50/13 30,286,000
پمپ فشار قوی WKL 50/14 32,376,000
پمپ فشار قوی WKL 65/1 11,884,000
پمپ فشار قوی WKL 65/2 13,715,000
پمپ فشار قوی WKL 65/3 15,691,000
پمپ فشار قوی WKL 65/4 17,646,000
پمپ فشار قوی WKL 65/5 19,988,000
پمپ فشار قوی WKL 65/6 22,130,000
پمپ فشار قوی WKL 65/7 24,147,000
پمپ فشار قوی WKL 65/8 26,496,000
پمپ فشار قوی WKL 65/9 28,949,000
پمپ فشار قوی WKL 65/10 31,471,000
پمپ فشار قوی WKL 65/11 34,082,000
پمپ فشار قوی WKL 80/1 17,772,000
پمپ فشار قوی WKL 80/2 20,616,000
پمپ فشار قوی WKL 80/3 23,644,000
پمپ فشار قوی WKL 80/4 26,840,000
پمپ فشار قوی WKL 80/5 30,162,000
پمپ فشار قوی WKL 80/6 33,590,000
پمپ فشار قوی WKL 80/7 37,165,000
پمپ فشار قوی WKL 80/8 40,937,000
پمپ فشار قوی WKL 80/9 44,941,000
پمپ فشار قوی WKL 80/10 49,233,000
پمپ فشار قوی WKL 100/1 22,000,000
پمپ فشار قوی WKL 100/2 26,711,000
پمپ فشار قوی WKL 100/3 30,330,000
پمپ فشار قوی WKL 100/4 34,517,000
پمپ فشار قوی WKL 100/5 39,069,000
پمپ فشار قوی WKL 100/6 43,810,000
پمپ فشار قوی WKL 100/7 48,741,000
پمپ فشار قوی WKL 100/8 53,862,000
پمپ فشار قوی WKL 125/1 31,862,000
پمپ فشار قوی WKL 125/2 38,848,000
پمپ فشار قوی WKL 125/3 43,507,000
پمپ فشار قوی WKL 125/4 49,736,000
پمپ فشار قوی WKL 125/5 56,236,000
پمپ فشار قوی WKL 125/6 63,007,000
پمپ فشار قوی WKL 150/1 47,443,000
پمپ فشار قوی WKL 150/2 56,065,000
پمپ فشار قوی WKL 150/3 65,065,000
پمپ فشار قوی WKL 150/4 74,540,000
پمپ فشار قوی WKL 150/5 84,394,000
پمپ فشار قوی WKL 150/6 139,389,000

 

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/07/08

 

پمپ های گل کش پمپیران

نام کالا مشخصات قیمت ( ریال )
پمپ گل کش HDS 150-300 41,000,000
پمپ گل کش HDS 50-300 34,098,000
پمپ گل کش HDS 80-300 37,508,000

 

به قیمت های فوق 10 % مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه خواهد شد.

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/07/08

 الکتروپمپ های لجن کش نوید سهند

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف  نام محصول  مشخصات محصول  قیمت (ریال) 
 1  الکتروپمپ "2 متحرک  KRTK 50-150/3KW  15,270,000
 الکتروپمپ "3 متحرک  KRTF 80-210/3KW  26,590,000
 الکتروپمپ "3 متحرک  KRTF 80-210/4KW  28,510,000
 الکتروپمپ "3 متحرک  KRTK 80-315/11KW  48,100,000
 الکتروپمپ "3 ثابت  KRTK 80-315/11KW  51,730,000
 الکتروپمپ "3 متحرک  KRTK 80-315/18.5KW  72,580,000
 الکتروپمپ "3 ثابت  KRTK 80-315/18.5KW  77,770,000
 الکتروپمپ "3 متحرک  KRTK 80-315/24KW  96,130,000
 الکتروپمپ "3 ثابت  KRTK 80-315/24KW 102,820,000
10 الکتروپمپ "3 ثابت KRTK 100-220/5.5KW 43,200,000
11  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTF 100-250/7.5KW  46,780,000
12  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTF 100-250/7.5KW  51,730,000
13  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTK 100-250/7.5KW  46,780,000
14  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTK 100-250/7.5KW  51,730,000
15  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTK 100-250/15KW  75,940,000
16  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTK 100-250/15KW  82,550,000
17  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTF 100-250/15KW  75,940,000
18  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTF 100-250/15KW  82,550,000
19  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTF 100-315/15KW  75,940,000
20  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTK 100-315/15KW  82,550,000
21  الکتروپمپ "4 متحرک  KRTF 100-240/18.5KW  74,520,000
22  الکتروپمپ "4 ثابت  KRTF 100-240/18.5KW  81,010,000
23  الکتروپمپ "6 متحرک  KRTK 150-315/7.5KW  61,630,000
24  الکتروپمپ "6 ثابت  KRTK 150-315/7.5KW  67,800,000
25  الکتروپمپ "6 متحرک  KRTK 150-315/15KW  75,940,000
26  الکتروپمپ "6 ثابت  KRTK 150-315/15KW  82,550,000
    الکتروپمپ های کف کش نوید سهند
 26  الکتروپمپ "2  SPD 50-2/2.2KW  14,250,000
27   الکتروپمپ "2  SPD 50F/3KW  15,270,000
28   الکتروپمپ "2  SPD 50K/4KW  16,290,000
29   الکتروپمپ "2  SPD 50F/4KW  16,290,000
30   الکتروپمپ "2  SPD 503/4KW  20,360,000
31   الکتروپمپ "3  SPD 80/7.5KW  40,510,000
32   الکتروپمپ "4  SPD 100/7.5KW  40,510,000

 

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

 

 الکتروپمپ های بدون محفظه ی نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف نام محصول مدل قیمت (ریال)
 1  الکتروپمپ بدون محفظه S100 1"   2,350,000
 الکتروپمپ بدون محفظه "S100 1.1/4    2,470,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  2"HV  3,470,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  2"AA  4,380,000
 الکتروپمپ بدون محفظه 1.1/2"AA   4,380,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  2"AA(3/4)  5,600,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  3"LD  4,950,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  2.1/2"LD  4,950,000
 الکتروپمپ بدون محفظه  3"PD37  5,820,000
10   الکتروپمپ بدون محفظه 3"PD38   6,450,000
11   الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز  2"A6  9,910,000
12   الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز  2"A6  8,870,000
13   الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز  2"A7  10,920,000
14   الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز  2"A7  9,810,000
15   الکتروپمپ بدون محفظه تکفاز  3"PD40  11,690,000
16   الکتروپمپ بدون محفظه سه فاز  3"PD40  10,380,000
17   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز  50-16  11,260,000
18   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز  50-16  10,160,000
19   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز  50-20  12,730,000
20   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز  50-20  11,410,000
21   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز  65-16  12,180,000
22   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز  65-16  11,140,000
23   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم تکفاز  65-20  14,250,000
24   الکتروپمپ بدون محفظه اتاترم سه فاز  65-20  12,900,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

 الکتروپمپ های آبگرد نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف  نام محصول  مدل  قیمت (ریال) 
 A    پمپهای آبگرد تک سرعته تکفاز
 1  الکتروپمپ  SCP-AI 4/70  9,230,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 4/100  11,350,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 5/125  15,080,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 6/125  19,220,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 8/125  21,340,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 10/125  25,170,000
B     پمپهای آبگرد تک سرعته سه فاز
 الکتروپمپ  SCP-AI 4/70  8,250,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 4/100  10,810,000
 الکتروپمپ  NCP-AI 5/125  14,330,000
10   الکتروپمپ  NCP-AI 6/125  17,550,000
11   الکتروپمپ  NCP-AI 8/125  22,480,000
12   الکتروپمپ  NCP-AI 10/125  22,740,000
13   الکتروپمپ  SRP-AI 6-1  13,600,000
14   الکتروپمپ  SRP-AI 8-1  19,220,000
15   الکتروپمپ  SRP-AI 10-1  22,300,000
 C    پمپهای آبگرد سه سرعته سه فاز
 16  الکتروپمپ  HCP-AI 4/80  10,270,000
17   الکتروپمپ  HCP-AI 4/90  14,640,000
18   الکتروپمپ  HCP-AI 6/75  15,930,000
19   الکتروپمپ  HCP-AI 6/90  16,680,000
20   الکتروپمپ  HCPC-AI 5/10  22,380,000
21   الکتروپمپ  HCPC-AI 6/13  24,390,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

 الکتروپمپ های سیر کولاتور خطی نوید موتور

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
 ردیف نام محصول  مدل  قیمت (ریال) 
 1  الکتروپمپ  S100 1"  2,940,000
 الکتروپمپ  S100 1.1/4"  2,940,000
 الکتروپمپ  P32(1.1/4"AA) 2,880,000
 الکتروپمپ  2"HV  4,340,000
 الکتروپمپ  2"AA  5,480,000
 الکتروپمپ  1.1/2"AA  5,480,000
 الکتروپمپ  2"AA(3/4)  7,030,000
 الکتروپمپ  3"LD  6,190,000
 الکتروپمپ  2.1/2"LD  6,190,000
10   الکتروپمپ  3"PD37  7,280,000
11   الکتروپمپ  3"PD38  8,060,000
12   الکتروپمپ تکفاز  2"A6  12,390,000
13   الکتروپمپ سه فاز  2"A6  11,090,000
14   الکتروپمپ تکفاز  2"A7  13,660,000
15   الکتروپمپ سه فاز  2"A7  12,260,000
16   الکتروپمپ تکفاز  3"PD40  14,610,000
17   الکتروپمپ سه فاز  3"PD40  12,970,000
18   الکتروپمپ اتاترم تکفاز  50-16  14,070,000
19   الکتروپمپ اتاترم سه فاز  50-16  12,700,000
20   الکتروپمپ اتاترم تکفاز  50-20  15,920,000
21   الکتروپمپ اتاترم سه فاز  50-20  14,270,000
22   الکتروپمپ اتاترم تکفاز  65-16  15,220,000
23   الکتروپمپ اتاترم سه فاز  65-16  13,920,000
24   الکتروپمپ اتاترم تکفاز  65-20  17,810,000
25   الکتروپمپ اتاترم سه فاز  65-20  16,130,000
ردیف   نام محصول  مدل  قیمت  (ریال)
 واسطه  S100 1" -
 واسطه  2"HV -
 واسطه  2"AA -
 واسطه  1.1/2"AA -
 واسطه  3"LD -
 واسطه  2"A6 -
 واسطه  2"A7 -
8  واسطه  3"PD40 -

  تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

 الکتروپمپ های اتا بلوک نوید موتور 

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف  تیپ  قیمت (ریال) 
 1  Etabloc G 32-160/30 2  15,080,000
 Etabloc G 32-160/40 2  16,890,000
 Etabloc G 32-200/40 2  17,490,000
 Etabloc G 32-200/55 2  19,670,000
 Etabloc G 32-250/75 2  23,350,000
 Etabloc G 32-250/110 2  30,980,000
 Etabloc G 40-200/55 2  20,140,000
 Etabloc G 40-200/75 2  22,460,000
 Etabloc G 40-250/30 4  17,560,000
10   Etabloc G 50-200/22 4  16,270,000
11   Etabloc G 50-160/55 2  20,840,000
12   Etabloc G 50-160/75 2  23,060,000
13   Etabloc G 50-250/150 2  34,800,000
14   Etabloc G 65-200/40 4  19,100,000
15   Etabloc G 65-250/55 4  23,790,000
16   Etabloc G 65-250/75 4  25,420,000
17   Etabloc G 80-200/40 4  20,430,000
18   Etabloc G 80-200/55 4  26,960,000

 تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

 الکتروپمپ های سیر کولاتور آبگرد سه سرعته تکفاز نوید موتور 

 

در صورت خرید 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد
ردیف  نام محصول  مدل  قیمت  (ریال) 
 1  الکتروپمپ  NM25-40 130   2,020,000
 الکتروپمپ  NM25-40 180  2,020,000
 الکتروپمپ  NM25-60 130  2,020,000
 الکتروپمپ  NM25-60 180  2,020,000
 الکتروپمپ  NM32-40 180  2,120,000
 الکتروپمپ  NM32-60 180  2,320,000
 الکتروپمپ  NM25-80 180  3,150,000
 الکتروپمپ  NM32-80 180  3,410,000
 الکتروپمپ  NM40-80 F200  3,720,000

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/08/18

3.21111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 3.21 (45 رای)
لیست قیمت پمپ های پمپیران
3.2 out of 5 based on 45 votes

محصولات

close

تماس با ما (تبریز)

تبریز: میدان راه آهن، جاده
سنتو، نرسیده به پمپ بنزین

تلفن: 34427242 (041)
34421027 (041)

تبریز: چهارراه نادر،
جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: 32818772 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی
قراملک، جنب دانشکده صنایع و
معادن، گروه کارخانجات موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
آقای حاج شبانی:
09149166602
خانم غلامی:
09146635750

close

تماس با ما (تهران)

تهران شعبه مرکزی:

(نمایشگاه و انبار): خیابان فتح،
مابین فتح و شیرپاستوریزه

تلفن: 66648110 (021)

تهران: سعدی جنوبی، نبش کوچه
بوشهری، شرکت دشت سبزان

تلفن: 33921081 (021)

تماس با مدیران فروش:
آقای شاپور خانکشی زاده:
09147734464
خانم غلامی:
09146635750

تماس با مدیریت :
09121127699