• پمپ 1
  واردات و فروش انواع پمپ و الکتروپمپ
 • موتور پمپ
  واردات و فروش انواع موتورپمپ ساخت ژاپن

 

لیست الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی ساخت چین

قیمت

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
( m³/h)
حداکثر ارتفاع(m) قدرت نوع پمپ مدل
KW HP
1,300,000 1 1 2/2 43/4 0/33 0/5 پمپ خانگی 1 اینچ SPM16
1,500,000 1 1 2/4 35 0/15 0/2 بوستر پمپ خودمکش خانگی PW-139EA
900,000 1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SDB60
900,000 1 1 2/1 35 0/33 0/5 پمپ ارتفاع بالا SQB60
1,300,000 1 1 2/7 40 0/55 0/75 یک اینچ ارتفاع بالا SQB70
1,500,000 1 1 3 70 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا SQB80
1,500,000 1 ½ 1 ½ 3 72 0/75 1 یک اینچ ارتفاع بالا 1.5DB 60
2,000,000 1 1 3/1 50 0/75 1 جتی SJET100L
1,200,000 1 1 5/4 18 0/37 0/5 بشقابی SCM22
1,200,000 1 1 6 20 0/37 0/5 بشقابی0.5 اسب SCPM 130
1,800,000 1 1 6/3 33 0/75 1 بشقابی 1اسب SCM100
2,000,000 1 1 7/2 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCP100
1,900,000 1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه باكالیت SCPM-158
1,900,000 1 1 7/5 30 0/75 1 بشقابي پروانه برنجي SCPM-158
3,000,000 1 1 7/9 3.6 1.1 1/5 1.5 بشقابی اسب SCPM 170
3,300,000 1 1 7/9 40 1/5 2 2 بشقابی اسب SCPM 200
1,700,000 ¾ ¾ 2/1 85 0/75 1 پمپ فشار بالا PH90

ﻟﯿﺴت ﻗﯿﻤت اﻟﮑﺘروﭘﻤپﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘرﯾﻔوژ ﭘرواﻧﻪ ﺑرﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧت ﭼﯿن

 قيمت دهانه خروجی(اينچ) دهانه ورودی (اينچ) حداکثر
آبدهی(m³/h)
حداکثرارتفاع (m)  ﻗدرتHP  ﻧوع اﻟﮑﺘروﭘﻤﭗ  ﻣدل
3,500,000 1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-52
3,500,000 1 1 ¼ 7.2 45 1.5 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-52
3,900,000 1 1 ¼ 8.4 50 2 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-55
3,900,000 1 1 ½ 8.4 50 2 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-55
4,000,000 1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز SCM2-60
4,000,000 1 ¼ 1 ½ 9 57 3 دو ﭘرونه سه ﻓﺎز SCM2-60
5,300,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-60
5,600,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز SMH9-70
5,400,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-60
5,700,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 75 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز SMS9-70
5,000,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 67 2.75 طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ سه ﻓﺎز SMH9-60
6,000,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 83 3 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-80
6,300,000 1 ¼ 1 ½ 9.6 94 3.4 طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز SMS9-90
 • الکتروپمپ های سری SCM2 دارای پروانه از جنس برنج و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.
 • الکتروپمپ های سری SMH , SMS دارای پروانه از جنس نوریل و شفت استاینلس استیل s.s 304 هستند.

 

لیست الکتروپمپ های سانترفیوژ پروانه برنجی ساخت چین

قیمت

دهانه خروجی

اینچ

دهانه ورودی

اینچ

حداکثر آبدهی
(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت مدل
KW HP
3,000,000 2 2 27/6 14 0/92 1/2 SHF5A
3,100,000 2 2 30 20 1/1 1/5 SHFm5BM
3,500,000 2 2 30 24 1/5 2 SHFm5AM
3,700,000 3 3 60 11 1/1 1/5 SHFm6C
4,100,000 3 3 66 15 1/5 2 SHFm6B
3,500,000 3 3 72 18 2/2 3 SHFm6A
4,100,000 4 4 84 14 1/5 2 SHFm6BR
5,000,000 4 4 84 18 2/2 3 SHFm6AR
2,600,000 2 2 18 12/5 0/75 1 SCS10
3,000,000 2 2 42 13 1/1 1/5 SCS15
3,100,000 2 2 48 15 1/5 2 SCS20
3,700,000 3 3 48 17 2/2 3 SCS30
1,500,000 1 1 5/4 28 0/33 0/5 S1DK-20 (0.5HP)
2,000,000 1 ½ 1 ½ 12 21 0/75 1 S1.5DK-20 (1HP)
2,700,000 2 2 27 20 1/1 1/5 S2DK-20B(1.5HP)
2,900,000 2 2 27 28 1/5 2 S2DK-20A(2HP)
3,000,000 2 2 39 34 2/2 3 S2DK-30
3,000,000 2 2 40 28 1/5 2 S2DK-30A(2HP)
3,800,000 2 2 42 34 2/2 3 S2DK-30B(3HP)
2,700,000 2 2 24 20 1/1 1/5 YS200BM

لیست قیمت الکتروپمپ های طبقاتی ساخت چین

قیمت (mm)دهانه خروجی (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارﺗﻔﺎع ﻧوع وﻟﺘﺎژ توان (اسب) توان (kw) مدل
9,600,000 DN25 3.5 89 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-9
10,600,000 DN25 3.5 107 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-11
12,700,000 DN25 3.5 120 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-13
11,000,000 DN25 3.5 120 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-13
13,800,000 DN25 3.5 145 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-15
11,400,000 DN25 3.5 145 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-15
14,600,000 DN25 3.5 178 ﺗﮑﻔﺎز 3 2.2 BL2-18
12,400,000 DN25 3.5 178 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-18
14,100,000 DN25 3.5 210 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-22
15,700,000 DN25 3.5 251 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL2-26
11,300,000 DN32 8 96 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-10
11,700,000 DN32 8 114 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-12
13,600,000 DN32 8 136 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-14
14,200,000 DN32 8 152 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-16
17,600,000 DN32 8 183 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-19
20,000,000 DN32 8 211 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-22
13,500,000 DN40 12 62 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL8-6
16,300,000 DN40 12 83 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL8-8
21,100,000 DN40 12 104 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-10
24,600,000 DN40 12 124 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-12
27,000,000 DN40 12 146 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-14
28,400,000 DN40 12 166 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-16
30,800,000 DN40 12 187 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-18
32,200,000 DN40 12 208 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-20

 لیست پمپ های تک سری EAZ چین

قیمت قطر خروجی  (mm) قطر ورودی  (mm) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) قطر پروانه (mm) دور موتور RPM توان  (KW)  مدل
5,800,000 32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
5,800,000 32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
6,100,000 32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
7,600,000 32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
7,600,000 32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
5,200,000 40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
5,800,000 40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
6,000,000 40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
7,600,000 40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
5,500,000 50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
6,000,000 50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
6,400,000 50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
7,700,000 50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
6,100,000 65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
6,900,000 65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
4,100,000 32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
5,100,000 32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
5,300,000 40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
6,500,000 40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
4,800,000 50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
5,500,000 50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
6,600,000 50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
9,400,000 50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
5,200,000 65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
5,400,000 65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
7,600,000 65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
8,600,000 65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
6,800,000 80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
9,300,000 80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
11,900,000 80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
7,600,000 100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
9,800,000 100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
12,400,000 100 125 33 160 292 15 EAZ100/32-15004

جنس پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق ازجنسبرنز وجنس شافت آنها از SS420 میباشد

لیست قیمت الکتروپمپ هاي سريEAZ ساخت چین

قیمت (mm) ﺧروﺟﯽ قطر (mm) ورودی قطر (m) ارﺗﻔﺎع حداکثر (m³/h) حداکثر آبدهی (mm)قطر پروانه دورﻣوﺗور
RPM
ﺗوان (KW) مدل
10,800,000 32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
11,100,000 32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
14,100,000 32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
16,200,000 32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
17,300,000 32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
10,500,000 40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
10,800,000 40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
14,000,000 40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
17,300,000 40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
10,800,000 50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
14,100,000 50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
14,400,000 50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
20,000,000 50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
26,800,000 50 65 100 97 264 37 EAZ50/26-37002
14,700,000 65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
19,300,000 65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
5,500,000 32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
6,800,000 32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
7,400,000 40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
7,500,000 40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
6,800,000 50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
8,200,000 50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
9,300,000 50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
13,100,000 50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
7,900,000 65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
9,100,000 65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
11,200,000 65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
14,200,000 65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
10,500,000 80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
14,200,000 80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
20,000,000 80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
11,300,000 100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
15,400,000 100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
21,600,000 100 125 33 160 299 15 EAZ100/32-15004

لیست قیمت سیرکولاتورهای سه دور ساخت چین

قیمت

دهانه خروجی

اینچ

دبی

(L/min)

ارتفاع

(m)

توان

(w)

مدل
1,200,000 1 45/34/28 4/3/2 68/45/32 WRS25/4-130
1,200,000 1 ½ 52/41/32 4/3/2 68/45/32 WRS40/4-130
1,300,000 1 70/45/27 6/4/3 115/91/67 WRS25/6-180
1,500,000 1 ½ 80/65/40 7/5/4 118/92/66 WRS40/7-130
2,400,000 2 150/105/85 9/8/6 235/195/140 WRS50/9-180
2,700,000 2 175/132/75 9/7/4 305/245/195 WRS50/9-185

سیرکولاتورهاي فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.

لیست قیمت پمپ های استخری ساخت چین

قیمت
 
دهانه خروجی
 (اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثرارتفاع
(m)
قدرت
(اسب)
نوع کالا مدل
2,200,000 1 ½ 21 11 1 پمپ جکوزي تکفاز EA350
2,200,000 1 ½ 23.4 15 1.2 EA390
3,100,000 2 17 17 1 پمپ استخري تکفاز FCP-750S
3,700,000 2 20 19 1.5 FCP-1100S2
5,300,000 2 ½ 21 16.5 1.5 FCP-1100B
5,700,000 2 ½ 24 18 2 FCP-1500B
5,900,000 2 ½ 26 20 3 FCP-2200B
6,000,000 2 ½ 30 23 3.5 FCP-2500B

 لیست قیمت الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

قیمت دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت
(اسب)
نوع الکتروپمپ مدل
4,000,000 1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
4,100,000 1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
3,100,000 1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
3,100,000 4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
4,600,000 1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
4,600,000 1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
2,500,000 1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
3,800,000 1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
3,900,000 1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6,100,000 6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3,700,000 3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
11,100,000 2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2
1,400,000 1 4 12 0.37 کفکش تک فاز QDX1.5-12-0.25
1,700,000 1 6 17.5 0.5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37
2,000,000 1 4.5 25.5 0.75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55
2,300,000 1 6 32.5 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75
2,900,000 1 9.5 30 1.5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1
2,000,000 7.9 19.5 0.75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55
2,300,000 9 25 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75
2,000,000 15 18.5 0.75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55
2,300,000 15 20 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75
2,000,000 2 22 8 0.75 کفکش تک فاز QDX15-7-0.55
2,300,000 2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75
2,300,000 36 12 1 کفکش تک فاز QDX15-10-0.75
2,300,000 3 32 9.5 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75
2,900,000 2 52 10 1.5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1
2,900,000 28 17 1.5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1
4,300,000 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
3,500,000 2 16 25 1.5 کفکش سه فاز QX6-25-1.1
6,400,000 2 15 35 3 کفکش سه فاز QX10-34-2.2T
9,900,000 2 20 58 5.5 کفکش سه فاز QX12.5-50-4
11,300,000 2 20 83 7.5 کفکش سه فاز QX12.5-60-5.5

 

الکترو پمپ کفکش فلوتردار ساخت چین

قیمت

 

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
1,800,000 1 6 24 0/5 کفکش تک فاز QDX1.5-17-0.37F
2,200,000 1 7/2 28 0/75 کفکش تک فاز QDX1.5-25-0.55F
2,400,000 1 7/5 35 1 کفکش تک فاز QDX1.5-32-0.75F
3,000,000 1 7 33 1/5 کفکش تک فاز QDX3-30-1.1F
2,200,000 8 25 0/75 کفکش تک فاز QDX3-18-0.55F
2,400,000 9 30 1 کفکش تک فاز QDX3-24-0.75F
2,200,000 15 16 0/75 کفکش تک فاز QDX10-12-0.55F
2,400,000 13 25 1 کفکش تک فاز QDX8-18-0.75F
2,400,000 2 15 20 1 کفکش تک فاز QDX10-16-0.75F
2,400,000 3 30 8 1 کفکش تک فاز QDX25-6-0.75F
3,000,000 3 55 9 1/5 کفکش تک فاز QDX40-6-1.1F
3,000,000 2 24 23 1/5 کفکش تک فاز QDX15-14-1.1F

لیست قیمت کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

قیمت دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
600,000 25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
600,000 25 70 5 12 مستقیم 50 BL-2512N

 

 

 

الکتروپمپ لجن کش چینی

bbbbb

قیمت

 

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(اسب)

نوع الکتروپمپ مدل
3,400,000 10 10 0/75 لجن کش تک فاز فلوتردار WQXD3-7-0.55
3,100,000 2 23 21 1 لجن کش تک فاز WQD6-16-0.75
3,300,000 2 23 21 1 لجن کش تک فاز فلوتردار WQD6-16-0.75F
6,600,000 2 12 15 2 لجن کش سه فاز WQ12-15-1.5
4,700,000 2 18 20 1/5 لجن کش سه فاز WQ15-9-1.1
5,500,000 2 27 21 1/5 لجن کش سه فاز WQ7-15-1.1
6,300,000 2 36 25 3 لجن کش سه فاز WQ9-22-2.2
7,600,000 2/5 27 19 3 لجن کش سه فاز WQS15-15-2.2
6,700,000 2/5 30 28 3 لجن کش سه فاز WQ15-20-2.2
8,300,000 2/5 36 42 4 لجن کش سه فاز WQ15-30-3
6,100,000 3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQS25-7-1.5
6,100,000 3 36 12 2 لجن کش سه فاز WQ25-7-1.5
7,000,000 3 24 13 2 لجن کش سه فاز WQAS25-7-1.5CB
5,600,000 3 18 15 2 لجن کش سه فاز WQ18-15-1.5
7,000,000 2/5 27 15 3 لجن کش سه فاز WQ27-15-2.2
7,500,000 2/5 36 15 3 لجن کش سه فاز WQAS25-10-2.2CB
4,900,000 2/5 36 16 2 لجن کش سه فاز WQ25-10-1.5
7,500,000 3 36 17 3 لجن کش سه فاز WQS25-10-2.2
7,800,000 3 52 19 3 لجن کش سه فاز WQ25-25-15-2.2
16,900,000 3 54 26 10 لجن کش سه فاز WQ45-22-7.5
7,300,000 2 36 32 4 لجن کش سه فاز WQ20-22-3B
12,100,000 3 36 32 5/5 لجن کش سه فاز WQ20-22-4
12,000,000 3 48 38 7/5 لجن کش سه فاز WQ30-30-5.5
11,400,000 4 72 16 5/5 لجن کش سه فاز WQ60-10-4
8,000,000 4 42 16 4 لجن کش سه فاز WQS35-10-3
10,100,000 4 48 20 5/5 لجن کش سه فاز WQS50-10-4
17,600,000 4 72 21 7/5 لجن کش سه فاز WQAS65-12-5.5CB
20,100,000 5 90 24 10 لجن کش سه فاز WQ80-15-7.5
20,100,000 6 108 16 10 لجن کش سه فاز WQ100-10-7.5
36,600,000 6 310 23 15 لجن کش سه فاز WQ130-15-11
36,000,000 6 300 20 15 لجن کش سه فاز WQ180-11-11
38,900,000 6 350 25 20 لجن کش سه فاز WQ180-15-15
51,100,000 6 400 30 25 لجن کش سه فاز WQ180-20-18.5
40,800,000 8 400 19 20 لجن کش سه فاز WQ250-11-15
50,900,000 8 430 23 25 لجن کش سه فاز WQ250-15-18.5

 

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا چینی

aaaaaaaa

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
3,500,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن SPA6-28/2-1.1
3,600,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه چدن فلوتردار SPA6-28/2-1.1F
3,700,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل SPA6-28/2-1.1A
3,800,000 2 15 30 1/5 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-28/2-1.1FSS
4,600,000 2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل SPA6-39/3-1.5A
4,800,000 2 14/4 42 2 کفکش بدنه استیل فلوتردار SPA6-39/3-1.5AFSS
3,400,000 1 ½ 13 34 2 کفکش بدنه استیل SPA6-32-1.5SS
4,900,000 1 ½ 13 34 2 مفمش بدنه استیل فلوتردار SPA6-32-1.5 FSS
3,200,000 3 35 9 1/5 کفکش چدن SPA1100
1,600,000 1 ¼ 8/4 8 0/5 کفکش پلاستیکی SPP- 370F
3,400,000 2 13 9 0/55 کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا SVS370F
3,500,000 1 3.9 10 0.6 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-450
3,400,000 2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا SPS-700
3,500,000 2 22.8 12 0.95 کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار SPS-700F
3,100,000 2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل V750
3,100,000 2 18 12 1 لجن کش بدنه استیل فلوتردار V750F
5,800,000 3 42 17 3 کفکشبدنه استیل SVQ2200
4,300,000 2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-1.5-1000
4,400,000 2 8/1 25 1/36 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-1.5-1000F
4,600,000 2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-2-1500
4,700,000 2 11/1 28 2 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-2-1500F
4,700,000 2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا SPA-3-2200
5,200,000 2 7 35 3 کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار SPA-3-2200F
 •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چینی

قیمت دهانه خروجی اینچ (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع قدرت(hp) نوع مدل
7,900,000 2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
6,400,000 2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
6,400,000 2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2
3,000,000 1 6 36 1.2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SKQ90015
5,200,000 2 28 18 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SVS20-11-1.5
8,300,000 3 20 44 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS8-40/3-2.2
8,700,000 2 10 64 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ SPS5-60/4-2.2
4,700,000 2 10 40 1.5 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-30/3-1.1
5,300,000 2 10 50 2 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-40/4-1.5
7,700,000 2 10 70 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS5-50/5-2.2
7,900,000 1 ¼ 6 90 3 ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل SPS3-65/6-2.2

الکتروپمپ کفکش و فواره ای استینلس استیل چینی

222

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(l/min)

حداکثر ارتفاع

(m)

توان

(W)

نوع پمپ مدل
1,400,000 1 , 1 ¼ 125 6/5 400 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q40054
1,500,000 1 , 1 ¼ 142 7/5 550 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q55054
1,600,000 1 , 1 ¼ 184 8/5 750 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q75054
1,800,000 1 , 1 ¼ 217 9 900 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q90054
1,900,000 1 , 1 ¼,1 ½ 258 11 1100 کفکش تکفاز استیل فلوتردار Q1100B54
600,000 1/2 20 1/6 28 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP15-028
700,000 1/2 35 2/5 50 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP36-050
1,200,000 1 60 4/2 120 پمپ فواره پلاستیکی تکفاز HYP80-120
900,000 1/2 30 2/3 50 پمپ فواره استیل تکفاز HYP36-050B
1,300,000 1/2 60 4 120 پمپ فواره استیل تکفاز HYP80-120B
1,900,000 3/4 53 15 400 پمپ گازوئیل 24 ولت OP400AI01T
2,700,000 1 60 25 600 پمپ گازوئیل تکفاز OP600BI01T
600,000 3/4 نازل ساده و یک متر شیلنگ نازل و شیلنگ

تمام کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی

22 

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
4,300,000 1 ¼ 5/4 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
4,600,000 1 ¼ 5/4 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
4,900,000 1 ¼ 5/4 55 1/25 کفکش شناور 5 اینچ SCM5
5,200,000 1 ¼ 5/4 66 1/5 کفکش شناور 5 اینچ SCM6
5,500,000 1 ¼ 5/4 77 1/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
5,900,000 1 ¼ 5/4 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
3,200,000 1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
3,200,000 1 2/7 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
4,300,000 1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
4,300,000 1 2/7 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200
4,000,000 2 20 8 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD55/35T
4,200,000 2 19 8/5 0/75 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD55/35
4,300,000 2 24 9/5 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWSD75/35T
4,700,000 2 24 10 1 لجن کش تکفاز استیل فلوتردار SWSD75/35
3,400,000 2 18 10 0/75 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD55F
3,900,000 2 21 12 1 لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD75F
4,800,000 2 27  13    1.5   لجن کش تکفاز چدن فلوتردار SWVSD110F
 • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
 • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چینی

 

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع موتور

معادل

Lowara

مدل
5,100,000 1 ¼ 4/8 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
5,300,000 1 ¼ 4/8 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
5,900,000 1 ¼ 4/8 94 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
6,400,000 1 ¼ 4/8 101 1/5 تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
7,600,000 1 ¼ 4/8 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
7,700,000 1 ¼ 4/8 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
9,200,000 1 ¼ 4/8 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
10,000,000 1 ¼ 4/8 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
6,400,000 1 ½ 6 72 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
6,500,000 1 ½ 6 79 1/5 تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
7,600,000 1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
8,000,000 1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
8,000,000 1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
9,700,000 1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
9,800,000 1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
9,900,000 1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
11,200,000 1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
5,400,000 2 10/8 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
5,300,000 2 10/8 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
6,300,000 2 10/8 46 1/5 تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
7,000,000 2 10/8 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
10,100,000 2 10/8 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
9,000,000 2 10/8 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
8,800,000 2 10/8 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
9,200,000 2 10/8 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
9,600,000 2 10/8 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
9,900,000 2 10/8 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
10,000,000 2 10/8 114 5/5 سه فاز 8GS40T 4SD10/21
11,300,000 2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/23
11,900,000 2 10/8 152 7/5 سه فاز 8GS55T 4SD10/24

لیست قیمت الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین 

قیمت نوع ولتاژ برق توان
(KW) (HP)
2,200,000 تکفاز 0.75 1
2,600,000 1.1 1.5
3,000,000 1.5 2
4,100,000 2.2 3
2,300,000 سه فاز 1.1 1.5
2,800,000 1.5 2
3,400,000 2.2 3
4,100,000 3 4
5,100,000 4 5.5
6,100,000 5.5 7.5
8,000,000 7.5 10

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی

00

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

آبدهی

(m³/h)

ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع الکتروپمپ مدل
10,900,000 3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/4
11,500,000 3 27 72 5/5 شناور 6 اینچ 6SR18/5
12,100,000 3 27 86 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/6
12,900,000 3 27 101 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/7
13,700,000 3 27 114 7/5 شناور 6 اینچ 6SR18/8
14,700,000 3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
15,000,000 3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
17,300,000 3 27 158 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/11
18,200,000 3 27 180 12/5 شناور 6 اینچ 6SR18/12
18,800,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
20,300,000 3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
25,500,000 3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
25,600,000 3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
25,600,000 3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
14,900,000 3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
16,400,000 3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
18,500,000 3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
19,800,000 3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
21,500,000 3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
22,600,000 3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
23,300,000 3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
24,800,000 3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
14,500,000 4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
17,500,000 4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
20,900,000 4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
23,200,000 4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
28,600,000 4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13
 • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا چینی

1212

قیمت

دهانه خروجی

(اینچ)

حداکثر آبدهی

(m³/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(HP)

مدل
9,500,000 2 10 70 5 QX10-70-4
10,000,000 2 15 60 7/5 QX15-60Z-5.5
10,500,000 2 12/5 80 7/5 QX12.5-80-5.5
12,900,000 2 20 80 10 QX20-80-7.5
14,500,000 2 12/5 100 10 QX12.5-100-7.5
15,400,000 2 40 40 10 QX40-40-7.5
18,300,000 2 20 100 12/5 QX20-100-9.2
18,300,000 2 12/5 120 12/5 QX12.5-120-9.2
19,600,000 2/5 20 99 15 QXN20-99/3-11
25,300,000 2 40 60 18 QXN40-60/2-13
27,500,000 2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
28,300,000 3 30 150 34 QXN30-150/3-25
32,000,000 4 60 90 34 QXN60-90/3-25
27,600,000 3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
10,400,000 2 20 62 5/5 QX12.5-55-4T
 • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

لیست قیمت پمپهاي کولر مارك چینی

 قیمت  (l/min) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارتفاع  ﺗوان(w) نوع پمپ مدل
120,000 12 2.4 11 w سانتریفوژ  پمپ کولر
120,000 12 2.4 11 w سانتریفوژ پمپ کولر
120,000 12 2.4 12 w سانتریفوژ 2 پمپ کولر
120,000 12 2.4 11 w سانتریفوژ Telec پمپ کولر
120,000 12 2. 4 11 w سانتریفوژ New Telec پمپ کولر

 لیست قیمت سیستم ها و قطعات کنترلی ساخت چین

قیمت زاویه ورودی به خروجی قابلیت تنظیم پریزدار مانومتر کابل برق دامنه فشار کنترلی (bar) حداکثر توان
(kw)
حداکثر آمپر کنترل شونده (A) عنوان کالا مدل
74,000 ــ ــ ــ ــ 1.4 - 5.5 1.5 10 (6) کلید کنترل PC-2
64,000 PC-2
132,000 ــ ــ ــ ــ 1 - 7 2.2 16 (10) کلید کنترل روپیچ S-K-8-A (PC-9)
132,000 کلید کنترل توپیچ S-K-8-B (PC-9)
116,000 ــ ــ ــ ــ 2 m ــ 2.2 16 (4) فلوترتکفاز PC-8
140,000 3 m PC-8
177,000 5 m PC-8
513,000 90 ° ــ ــ ــ 1.5 - 10 1.1 10 (6) ست کنترل PC-13
513,000 ــ ــ PC-13A
513,000 ــ ــ ــ PC-12
575,000 ــ 1 m PC-13B
513,000 180 ° ــ ــ ــ 0.2 m PC-10
776,000 ــ ــ ــ ــ 2.2 30 (16) PC-10P
575,000 ــ 1 m 1.1 10 (6) PC-19A
491,000 ــ 0.5 m
499,000 0.5 m
513,000 ــ 0.5 m x2 2.2 30 (16) PS-07

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
فروش ویژه برف روب

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

شماره تماس کارشناسان فروش:
آقای حاج شبانی: 0914 916 6602
دفاتر فروش:
تبریز (جاده سنتو): (041) 3442 7241
شعبه تبریز (چهارراه نادر): (041) 3281 8740
شعبه تهران: (021) 666 48 110