اطلاعیه ها

 مشخصات فنی پمپ های دنده ای داخلی

YMK - 1"

ymk1-100-1-2

ymk1-100-2-2  ymk1-100-5-2  ymk1-100-1-2
ymk1-100-3-2 ymk1-100-4-2 ymk1-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 13,000,000

 

YP - 1"

yp1-100-1-2

yp1-100-1-2  yp1-100-2-2  yp1-100-3-2
yp1-100-6-2 yp1-100-4-2 yp1-100-5-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ pdf
قیمت (ریـال) 14,000,000

 

YK - 1"

yk1-100-1-3

yk1-100-1-3 yk1-100-2-2  yk1-100-3-2 
yk1-100-4-2  yk1-100-5-2 yk1-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

YMB - 1"

ymb1-100-1-2

 ymb1-100-1-2  ymb1-100-2-2  ymb1-100-3-2
 ymb1-100-4-2 ymb1-100-5-2  ymb1-100-6-3

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 YKF - 1½"

ykf 1-12-100-1-2

ykf 1-12-100-1-2  ykf 1-12-100-2-2  ykf 1-12-100-3-2
ykf 1-12-100-4-2 ykf 1-12-100-5-2 ykf 1-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 5000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 23,000,000

 

YMB - 1½"

ymb1-12-100-1-2

ymb1-12-100-1-2  ymb1-12-100-2-2  ymb1-12-100-3-2
ymb1-12-100-4-2 ymb1-12-100-5-2 ymb1-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 5000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 19,000,000

 

YKF - 2"

ykf2-100-1-2

ykf2-100-1-2  ykf2-100-2-2  ykf2-100-3-2
ykf2-100-4-2 ykf2-100-5-2 ykf2-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 20 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

YMB - 2"

ymb2-100-1-2

ymb2-100-1-2  ymb2-100-2-2  ymb2-100-3-2
ymb2-100-4-2 ymb2-100-5-2 ymb2-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 12 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 31,500,000

 

YKF - 2½ "

ykf 2-12-100-1-2

ykf 2-12-100-1-2  ykf 2-12-100-2-2  ykf 2-12-100-3-2
ykf 2-12-100-4-2 ykf 2-12-100-5-2 ykf 2-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 12 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YKUF - 2½"

ykf 2-12-100-1-2

ykf 2-12-100-1-2  ykf 2-12-100-2-2  ykf 2-12-100-3-2
ykf 2-12-100-4-2 ykf 2-12-100-5-2 ykf 2-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 27 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 75.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YKF - 3"

ykf 3-100-1-2

ykf 3-100-1-2  ykf 3-100-2-2  ykf 3-100-3-2
ykf 3-100-4-2 ykf 3-100-5-2 ykf 3-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 32 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 75.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 48,000,000

 

YKBF - 3"

ykbf 3-100-1-2

 ykbf 3-100-1-2  ykbf 3-100-2-2  ykbf 3-100-4-2
 ykbf 3-100-5-2 ykbf 3-100-3-2 ykbf 3-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 55 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 100.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 76,000,000

 

YKF5"

ykf8-1

ykf5-1.jpg  ykf5-2.jpg  ykf5-3.jpg
ykf5-4.jpg ykf5-5.jpg ykf5-6.jpg

 

مشخصات فنی

دبی (آبدهی)

1 ~ 110 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 350 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 131,000,000

 

YKF8"

ymk1-100-1-2

ykf8-1  ykf8-2  ykf8-3
ykf8-4 ykf8-5 ykf8-6

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 200 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 220 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 455,000,000

 

YKBF4"

ykf8-1

ykbf4-1.jpg  ykbf4-2.jpg  ykbf4-3.jpg
ykbf4-4.jpg ykbf4-5.jpg ykbf4-6.jpg

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 90 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 500 d/d

گرانروی

100 — 100.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 107,000,000

 

YKF6"

ykf8-1

ykf6-1.jpg  ykf6-2.jpg  ykf6-3.jpg
ykf6-4.jpg ykf6-5.jpg ykf6-6.jpg

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 135 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 350 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 153,000,000

 

YKF4"

ykf8-1

ykf4-1  ykf4-1  ykf4-1
ykf4-1 ykf4-1 ykf4-1

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 60 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 450 d/d

گرانروی

100 — 100.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 80,000,000

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۱۹ ۳۱۱ ۰۵۶۳)