پمپ های دنده ای داخلی

 مشخصات فنی پمپ های دنده ای داخلی

YMK - 1"

ymk1-100-1-2

ymk1-100-2-2  ymk1-100-5-2  ymk1-100-1-2
ymk1-100-3-2 ymk1-100-4-2 ymk1-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 13,000,000

 

YP - 1"

yp1-100-1-2

yp1-100-1-2  yp1-100-2-2  yp1-100-3-2
yp1-100-6-2 yp1-100-4-2 yp1-100-5-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ pdf
قیمت (ریـال) 14,000,000

 

YK - 1"

yk1-100-1-3

yk1-100-1-3 yk1-100-2-2  yk1-100-3-2 
yk1-100-4-2  yk1-100-5-2 yk1-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

YMB - 1"

ymb1-100-1-2

 ymb1-100-1-2  ymb1-100-2-2  ymb1-100-3-2
 ymb1-100-4-2 ymb1-100-5-2  ymb1-100-6-3

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 2500 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 YKF - 1½"

ykf 1-12-100-1-2

ykf 1-12-100-1-2  ykf 1-12-100-2-2  ykf 1-12-100-3-2
ykf 1-12-100-4-2 ykf 1-12-100-5-2 ykf 1-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 5000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 23,000,000

 

YMB - 1½"

ymb1-12-100-1-2

ymb1-12-100-1-2  ymb1-12-100-2-2  ymb1-12-100-3-2
ymb1-12-100-4-2 ymb1-12-100-5-2 ymb1-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 1500 rpm
گرانروی 100 — 5000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 19,000,000

 

YKF - 2"

ykf2-100-1-2

ykf2-100-1-2  ykf2-100-2-2  ykf2-100-3-2
ykf2-100-4-2 ykf2-100-5-2 ykf2-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 20 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

YMB - 2"

ymb2-100-1-2

ymb2-100-1-2  ymb2-100-2-2  ymb2-100-3-2
ymb2-100-4-2 ymb2-100-5-2 ymb2-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 12 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 31,500,000

 

YKF - 2½ "

ykf 2-12-100-1-2

ykf 2-12-100-1-2  ykf 2-12-100-2-2  ykf 2-12-100-3-2
ykf 2-12-100-4-2 ykf 2-12-100-5-2 ykf 2-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 12 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 30.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YKUF - 2½"

ykf 2-12-100-1-2

ykf 2-12-100-1-2  ykf 2-12-100-2-2  ykf 2-12-100-3-2
ykf 2-12-100-4-2 ykf 2-12-100-5-2 ykf 2-12-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 27 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 75.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YKF - 3"

ykf 3-100-1-2

ykf 3-100-1-2  ykf 3-100-2-2  ykf 3-100-3-2
ykf 3-100-4-2 ykf 3-100-5-2 ykf 3-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 32 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 75.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 48,000,000

 

YKBF - 3"

ykbf 3-100-1-2

 ykbf 3-100-1-2  ykbf 3-100-2-2  ykbf 3-100-4-2
 ykbf 3-100-5-2 ykbf 3-100-3-2 ykbf 3-100-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 55 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 100.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 76,000,000

 

YKF5"

ykf8-1

ykf5-1.jpg  ykf5-2.jpg  ykf5-3.jpg
ykf5-4.jpg ykf5-5.jpg ykf5-6.jpg

 

مشخصات فنی

دبی (آبدهی)

1 ~ 110 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 350 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 131,000,000

 

YKF8"

ymk1-100-1-2

ykf8-1  ykf8-2  ykf8-3
ykf8-4 ykf8-5 ykf8-6

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 200 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 220 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 455,000,000

 

YKBF4"

ykf8-1

ykbf4-1.jpg  ykbf4-2.jpg  ykbf4-3.jpg
ykbf4-4.jpg ykbf4-5.jpg ykbf4-6.jpg

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 90 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 500 d/d

گرانروی

100 — 100.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 107,000,000

 

YKF6"

ykf8-1

ykf6-1.jpg  ykf6-2.jpg  ykf6-3.jpg
ykf6-4.jpg ykf6-5.jpg ykf6-6.jpg

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 135 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 350 d/d

گرانروی

100 — 250.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 153,000,000

 

YKF4"

ykf8-1

ykf4-1  ykf4-1  ykf4-1
ykf4-1 ykf4-1 ykf4-1

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی)

1 ~ 60 m³/h

هد (حداکثر ارتفاع)

1 ~ 10 Bar

رنج دمای کاری

0 ~ 200 °C

دور

1 ~ 450 d/d

گرانروی

100 — 100.000 SSU

دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 80,000,000

 

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
حسین زاده
0990-509-5498
گفتگوی آنلاین
تماس با من